Tài liệu tham khảo Tìm hiểu Hiến pháp 2013

.

Tài liệu tham khảo Tìm hiểu Hiến pháp 2013


Tài liệu Hỏi đáp: Hoi_Dap_Hienphap_2013
Tài liệu tham khảo:
I. CHUYÊN ĐỀ 1: Quyền làm chủ của nhân dân trong Hiến pháp nước CHXHCNVN

1. Tính dân chủ: Điểm nhấn quan trọng của Hiến pháp 2013

http://baophapluat.vn/su-kien/tinh-dan-chu-diem-nhan-quan-trong-cua-hien-phap-2013-199596.html

2. Quyền làm chủ của Nhân dân trong Hiến pháp năm 2013

http://www.moj.gov.vn/thihanhhienphap/News/Lists/giaidapthacmac/View_Detail.aspx?ItemID=5260

3. Đề cao quyền lực của Nhân dân

http://baodientu.chinhphu.vn/Trien-khai-Hien-phap-2013/De-cao-quyen-luc-cua-Nhan-dan/190953.vgp

4. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua QH, HĐND và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước

http://www.qhhdthuathienhue.gov.vn/?mod=view&cid=1&pid=11&id=5181

5.Chủ quyền Nhân dân trong Hiến pháp năm 2013

http://www.baodongkhoi.com.vn/?act=detail&id=38151

6. Hiến pháp năm 2013: Đề cao chủ quyền Nhân dân

http://www.baomoi.com/Hien-phap-nam-2013-De-cao-chu-quyen-Nhan-dan/122/14841420.epi

7.Quyền làm chủ của nhân dân

http://vovgiaothong.vn/tam-diem/quyen-lam-chu-cua-nhan-dan/2751

8.Phương thức thực hiện quyền lực nhà nước của nhân dân trong Hiến pháp năm 2013

http://www.sotuphapqnam.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1920:phng-thc-thc-hin-quyn-lc-nha-nc-ca-nhan-dan-trong-hin-phap-nm-2013&catid=100:nghien-cu-trao-i&Itemid=93

9. HIến pháp nước CHXHCN Việt Nam: Nhân dân là chủ thể quyền lực tối cao

http://www.moit.gov.vn/vn/tin-tuc/3149/hien-phap-nuoc-chxhcn-viet-nam--nhan-dan-la-chu-the-quyen-luc-toi-cao.aspx

10. Hiến pháp 2013 khẳng định quyền làm chủ của nhân dân

http://vov.vn/chinh-tri/hien-phap-2013-khang-dinh-quyen-lam-chu-cua-nhan-dan-319335.vov

11. Quyền tham gia Quản lý Nhà nước của công dân theo Hiến pháp mới

http://baodientu.chinhphu.vn/Trien-khai-Hien-phap-2013/Quyen-tham-gia-QLNN-cua-cong-dan-theo-Hien-phap-moi/194317.vgp

II. CHUYÊN ĐỀ 2: Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc trong Hiến pháp nước CHXHCNVN

1. Quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp 2013

http://baodientu.chinhphu.vn/Gop-y-Hien-ke/Quyen-con-nguoi-quyen-cong-dan-trong-Hien-phap-2013/191865.vgp

2. Quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp năm 2013

http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2014/29480/Quyen-con-nguoi-quyen-cong-dan-trong-Hien-phap-nam-2013.aspx

3. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013

http://mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZTZjpswFIafZR4gwuzh0mHfTGJsSLiJmEBIIGSbDCY8fdOqrdRWTS5aYV9ZOkef_-_I5jJuyWXHvNtX-W1_OuaHr-dMWVsQ4emMh8D2fB24M8sBUgT4KJC5lFsmK9Cbp5AZEG8XSttXlXC_D8yImjLdhwi2gf2-NqSokd4vxelTDdUoK3PN2WaXM5sIRbRnOG0CL6HK-Zb3a4iUT2OeXabWUURHq3ZvrlOdg0FysDmdnZLUpLqR7WxPWWmOaGNPp91EaDeN3OoJWbvX3lHMhHWGoebQ3ad-5t9t8TJMiq2mS4dl423eHsFWj2DgLwuCp7lN-Xu_bkNHUgMApoEtAxc6FGsLUQRQfNqv_eh_Avinfk1-PbfsW8mzBN8Knin6FRKpzhS4oq7LYiLyAKvc6lGg_vUWVOIItwTSOq7vZ3doBlwPC4EQzwuvEeMNKnw0NUbEcmPNQ8RYMR6Ae1gv-JiyHg2be1w48yLBdAZn-y4M0CugPDZQHRnIj62UV_470OOy6nB6f3w-SbIaAuPkMtNM17sN_dhJSk87HABLPC9YC5ATx-w2CXooXEsg3zcNPR5361aDUPcvS7rotUvIygo9WFBJDrdmln5MVrcohgMWc9yXn_BAqWM5ssdfq04-OYW76eU1jPKNnU-PlSCGpbS0lIhOa2GXqJ6l4E7n2895X9_EZCjv9RLvy8M2scTC3CL4xiHn1JYvtBl_zkldAHINGSF0AEHKkBGQhzafFDkfG7HwUMlCUxLIgOfxsOpREXzXBrV0czm-AspjA9WRgWRspUQZGTj_MyFgIHwPGRqQDwCPCL0miB6isCh5ZJ4jQChP1JTdDDz_qBcDQj_emp5X5wt8BZTHBqojA-WxlcrKfwee2873_UDBzrD8uUu7a3_f1dvbF1XDffQ!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

4. Điểm mới về quyền con người trong Hiến pháp năm 2013

http://haiphong.gov.vn/Portal/Detail.aspx?Organization=HTN&MenuID=9365&ContentID=57551

5. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013

http://www.moj.gov.vn/thihanhhienphap/News/Lists/giaidapthacmac/View_Detail.aspx?ItemID=5262

6, Một số điểm mới về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân của Hiến pháp năm 2013

http://www.moj.gov.vn/thihanhhienphap/News/Lists/giaidapthacmac/View_Detail.aspx?ItemID=5258

7. Thể chế hóa 1 số điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người

http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/chinh-tri/the-che-hoa-mot-so-diem-moi-cua-hien-phap-nam-2013-ve-quyen-con-nguoi-219242-97.html

8. Bảo đảm thực hiện quyền con người trong Hiến pháp 2013

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=28340715&cn_id=643453

9. Một số điểm mới về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp năm 2013

http://sotuphap.vdc3.vn/KonTum/300/Mot-so-diem-moi-ve-quyen-con-nguoi,-quyen-va-nghia-vu-co-ban-cua-cong-dan-cua-Hien-phap-nam-2013.aspx

10. Đề cao và tôn trọng quyền con người và quyền công dân

http://stp.bacgiang.gov.vn/node/5942

11. Những tiến bộ và hạn chế trong chế định quyền con người, quyền công dân của Dự thảo 3 Hiến pháp 1992 sửa đổi năm 2013


III. CHUYÊN ĐỀ 3: Điểm mới về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp nước CHXHCNVN

1. Quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp 2013

http://baodientu.chinhphu.vn/Gop-y-Hien-ke/Quyen-con-nguoi-quyen-cong-dan-trong-Hien-phap-2013/191865.vgp

2. Quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp năm 2013

http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2014/29480/Quyen-con-nguoi-quyen-cong-dan-trong-Hien-phap-nam-2013.aspx

3. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013

http://mod.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/vZTZjpswFIafZR4gwuzh0mHfTGJsSLiJmEBIIGSbDCY8fdOqrdRWTS5aYV9ZOkef_-_I5jJuyWXHvNtX-W1_OuaHr-dMWVsQ4emMh8D2fB24M8sBUgT4KJC5lFsmK9Cbp5AZEG8XSttXlXC_D8yImjLdhwi2gf2-NqSokd4vxelTDdUoK3PN2WaXM5sIRbRnOG0CL6HK-Zb3a4iUT2OeXabWUURHq3ZvrlOdg0FysDmdnZLUpLqR7WxPWWmOaGNPp91EaDeN3OoJWbvX3lHMhHWGoebQ3ad-5t9t8TJMiq2mS4dl423eHsFWj2DgLwuCp7lN-Xu_bkNHUgMApoEtAxc6FGsLUQRQfNqv_eh_Avinfk1-PbfsW8mzBN8Knin6FRKpzhS4oq7LYiLyAKvc6lGg_vUWVOIItwTSOq7vZ3doBlwPC4EQzwuvEeMNKnw0NUbEcmPNQ8RYMR6Ae1gv-JiyHg2be1w48yLBdAZn-y4M0CugPDZQHRnIj62UV_470OOy6nB6f3w-SbIaAuPkMtNM17sN_dhJSk87HABLPC9YC5ATx-w2CXooXEsg3zcNPR5361aDUPcvS7rotUvIygo9WFBJDrdmln5MVrcohgMWc9yXn_BAqWM5ssdfq04-OYW76eU1jPKNnU-PlSCGpbS0lIhOa2GXqJ6l4E7n2895X9_EZCjv9RLvy8M2scTC3CL4xiHn1JYvtBl_zkldAHINGSF0AEHKkBGQhzafFDkfG7HwUMlCUxLIgOfxsOpREXzXBrV0czm-AspjA9WRgWRspUQZGTj_MyFgIHwPGRqQDwCPCL0miB6isCh5ZJ4jQChP1JTdDDz_qBcDQj_emp5X5wt8BZTHBqojA-WxlcrKfwee2873_UDBzrD8uUu7a3_f1dvbF1XDffQ!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

4. Điểm mới về quyền con người trong Hiến pháp năm 2013

http://haiphong.gov.vn/Portal/Detail.aspx?Organization=HTN&MenuID=9365&ContentID=57551

5. Quyền con người trong Hiến pháp năm 2013

http://www.moj.gov.vn/thihanhhienphap/News/Lists/giaidapthacmac/View_Detail.aspx?ItemID=5262

6, Một số điểm mới về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân của Hiến pháp năm 2013

http://www.moj.gov.vn/thihanhhienphap/News/Lists/giaidapthacmac/View_Detail.aspx?ItemID=5258

7. Thể chế hóa 1 số điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người

http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/chinh-tri/the-che-hoa-mot-so-diem-moi-cua-hien-phap-nam-2013-ve-quyen-con-nguoi-219242-97.html

8. Bảo đảm thực hiện quyền con người trong Hiến pháp 2013

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=28340715&cn_id=643453

9. Một số điểm mới về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp năm 2013

http://sotuphap.vdc3.vn/KonTum/300/Mot-so-diem-moi-ve-quyen-con-nguoi,-quyen-va-nghia-vu-co-ban-cua-cong-dan-cua-Hien-phap-nam-2013.aspx

10. Đề cao và tôn trọng quyền con người và quyền công dân

http://stp.bacgiang.gov.vn/node/5942

11. Những tiến bộ và hạn chế trong chế định quyền con người, quyền công dân của Dự thảo 3 Hiến pháp 1992 sửa đổi năm 2013


IV. CHUYÊN ĐỀ 4: Điểm mới về vị trí, chức năng của Quốc hội trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Những bước đổi mới quốc hội trong lịch sử lập hiến Việt Nam và vấn đề tăng cường tổ chức hoạt động của quốc hội ở nước ta hiện nay

http://na.gov.vn/Sach_QH/QHVN_ly_luan_va_thuc%20tien/Chuong1/6.htm

2.  Quốc hội trong hiến pháp sửa đổi

http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/tuyentruyenhienphap/item/22582602-quoc-hoi-trong-hien-phap-sua-doi.html

3. Những điểm mới về chế định “Quốc hội” trong Hiến pháp sửa đổi 2013

http://www.congankontum.gov.vn/tin-tong-hop/trong-tinh/50711-nhung-diem-moi-ve-che-dinh-quoc-hoi-trong-hien-phap-sua-doi-2013.html

4. Quốc hội và Chủ tịch Nước trong Hiến pháp mới

http://daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=76&NewsId=304621

5. Những điểm mới của Hiến pháp trong chế định Quốc hội

http://gtel.com.vn/vn/79-tin-t-c/98-ch-d-nh-qu-c-h-i-trong-hi-n-phap-2013

6. Về nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước trong Hiến pháp 2013

http://sonoivu.bacgiang.gov.vn/?act=news&id=401

7.  Giới thiệu Quốc hội Việt Nam

http://ipu132vietnam.vn/gioithieu/Pages/quoc-hoi-viet-nam.aspx?ItemID=1003


V. CHUYÊN ĐỀ 5: Điểm mới về vị trí, chức năng của Chính phủ trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1. Vị trí, chức năng của Chính phủ theo Hiến pháp năm 2013

http://hanam.gov.vn/vi-vn/stp/Pages/Article.aspx?ChannelId=10&articleID=1436\

2. Những điểm mới cơ bản về chính phủ trong Hiến pháp năm 2013

http://truongleduan.quangtri.gov.vn/nghiencuutraodoi.asp?id=1532012141733

3. Hiến pháp mới bổ sung quyền của Chủ tịch nước và Chính phủ

http://www.baocantho.com.vn/?mod=detnews&catid=182&id=146270

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn