Tiếp công dân

.

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC TRÀ MY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2019 như sau:

1. Thời gian và Chủ trì tiếp công dân định kỳ:

- Lãnh đạo UBND huyện chủ trì tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 và ngày 20 hàng tháng, buổi sáng bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, buổi chiều bắt đầu 14 giờ 00 phút. Trường hợp ngày tiếp công dân định kỳ trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì chuyển sang ngày kế tiếp.

- Trường hợp có sự thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ, UBND huyện giao Văn phòng HĐND&UBND huyện phát hành Thông báo (hoặc Giấy mời) và niêm yết nội dung thay đổi tại Trụ sở tiếp công dân huyện, đăng tải trên trang thông tin điện tử UBND huyện.

2. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện, thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My.

3. Thành phần tham gia cùng tiếp công dân: Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thanh tra huyện, Hội nông dân huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện. Tùy theo từng vụ việc và tình hình khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, UBND huyện giao Văn phòng HĐND&UBND huyện mời các đơn vị, địa phương có liên quan tham gia tiếp công dân.

TB36.20190116.TCD.pdf

NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN 
TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN BẮC TRÀ MY

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2443/QĐ-UBND  ngày 27  tháng 8 năm 2015

của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My)

 

Người tiếp công dân và tổ chức, cá nhân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại Trụ sở Tiếp công dân huyện thực hiện các quy định sau đây:

Điều 1. Những quy định chung:

1. Địa điểm Tiếp công dân: tại Trụ sở tiếp công dân huyện. Địa chỉ: thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My
.

2. Công chức tiếp công dân thường xuyên từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

3. Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo huyện được thông báo bằng văn bản, niêm yết tại Trụ sở tiếp công dân huyện.

Hết giờ làm việc, công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị không được lưu lại Trụ sở tiếp công dân.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh:

1. Khi đến nơi tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các quyền sau đây:

a. Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

b. Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình;

c. Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm của người tiếp  công dân;

d. Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

đ. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Khi đến nơi tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các nghĩa vụ sau đây:

a. Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền, giấy mời (nếu có);

b. Có thái độ đúng mức, tôn trọng đối với người tiếp công dân;

c. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,phản ánh; hoặc ký điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại;

d. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân;

đ. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

e. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.

Điều 3. Trách nhiệm của người tiếp công dân

1. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải bảo đảm trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ công chức theo quy định.

2. Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền, giấy mời (nếu có); có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

3. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.

4. Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành đúng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, quyết định, kết luận giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

5. Trực tiếp xử lý, phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.

Điều 4. Những trường hợp được từ chối tiếp công dân.

Người tiếp công dân được từ chối không tiếp và không nhận đơn trong các trường hợp sau:

- Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

- Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;

- Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;

- Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghiêm cấm các hành vi:

1. Gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp.

2. Thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân; làm mất hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp.

3. Phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.

4. Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để gây rối trật tự công cộng.

5. Xuyên tạc, vu khống, gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

6. Đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

7. Kích động, cưỡng dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc người khác tập trung đông người tại nơi tiếp công dân.

8. Vi phạm các quy định khác trong nội quy, quy chế tiếp công dân.

                                  BAN CHỈ ĐẠO 

                  GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn