Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024

Ngày 20/5/2024, UBND huyện Bắc Trà My ban hành Thông báo số 338/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024: