Đề án Phát triển du lịch huyện Bắc Trà My giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030

Đề án Phát triển du lịch huyện Bắc Trà My giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030

Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Bắc Trà My giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030

Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Bắc Trà My giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn