QCleft
QCright

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước

Thời gian, chủ trì tiếp công dân định kỳ hằng tháng: Vào ngày 15 và 30 hằng tháng, do Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Trường hợp ngày 15 và ngày 30 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày làm việc tiếp theo (đính kèm Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2024).

Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện Tiên Phước, số 81 - đường Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước.

Thành phần mời tham gia cùng tiếp công dân định kỳ: UBMTTQVN huyện, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Pháp chế HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện.

Tùy theo tính chất, nội dung từng vụ việc và tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, Chủ tịch UBND huyện giao Văn phòng HĐND và UBND huyện (Ban Tiếp công dân huyện) mời các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia tiếp công dân.

Trường hợp có thay đổi về Lịch tiếp công dân định kỳ hằng tháng, Chủ tịch UBND huyện giao Văn phòng HĐND và UBND huyện (Ban Tiếp công dân huyện) phát hành văn bản, niêm yết tại Trụ sở Tiếp công dân huyện và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện.

Công dân có nguyện vọng đăng ký gặp Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ thì liên hệ với Ban Tiếp công dân huyện, địa chỉ: số 81 đường Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, số điện thoại: 0235.884887 trước ngày tiếp công dân 05 ngày làm việc để hướng dẫn, chuẩn bị nội dung giải quyết tại buổi tiếp công dân (trừ trường hợp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo khác).

BTCD

Tin liên quan