QCleft
QCright

Kiểm tra, giải quyết, trả lời đơn của ông Lê Trung K

Kiểm tra, giải quyết, trả lời đơn của ông Lê Trung K

Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn nhận được Công văn số 2197/UBND-TD ngày 01/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chuyển đơn của ông Lê Trung K, trú tại thị xã Điện Bàn. Nội dung: Phản ánh việc cơ quan chức năng công nhận đất ở cho gia đình ông sai thẩm quyền không phải lỗi của gia đình. Do đó, ông Lê Trung K đề nghị áp dụng Luật đất đai 2003 để công nhận lại diện tích đất ở nhằm đảm bảo quyền lợi cho gia đình ông.

Sau khi xem nội dung đơn, Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn giao Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương liên quan kiểm tra, giải quyết và trả lời đơn công dân theo đúng quy định; báo cáo kết quả về UBND thị xã trước ngày 15/5/2024.

BTCD

Tin liên quan