TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Hồng Quang
Ông Nguyễn Hồng Quang

Chức vụ: Trưởng Ban

2 Hoàng Châu Sơn
Ông Hoàng Châu Sơn

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

3 Lê Quang Triều
Ông Lê Quang Triều

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

4 Thiều Việt Dũng
Ông Thiều Việt Dũng

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

5 Trịnh Thị Hường
Bà Trịnh Thị Hường

Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính và Tổng hợp

6 Nguyễn Thị Thảo Sương
Bà Nguyễn Thị Thảo Sương

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Hành chính và Tổng hợp

7 Trần Ngọc Hùng
Ông Trần Ngọc Hùng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Hành chính và Tổng hợp

8 Đinh Thị Bội Phong
Bà Đinh Thị Bội Phong

Chức vụ: Trưởng phòng Công nghiệp

9 Nguyễn Văn Quang
Ông Nguyễn Văn Quang

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

10 Trần Thanh Tuấn
Ông Trần Thanh Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng Quy hoạch, Đô thị và Hạ tầng

11 Nguyễn Thanh Việt
Ông Nguyễn Thanh Việt

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Quy hoạch, Đô thị và Hạ tầng

12 Nguyễn Lê Duy Nghĩa
Ông Nguyễn Lê Duy Nghĩa

Chức vụ: Phó Trưởng phòng QHĐT

13 Đỗ Hoàng
Ông Đỗ Hoàng

Chức vụ: Trưởng phòng Thương mại và Dịch vụ

14 Hồ Thị Hoa
Bà Hồ Thị Hoa

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Thương mại và Dịch vụ

15 Huỳnh Minh Thảo
Ông Huỳnh Minh Thảo

Chức vụ: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

16 Huỳnh Thị Thanh Thuyên
Bà Huỳnh Thị Thanh Thuyên

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường