Lãnh đạo Ban


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Hồng Quang
Ông Nguyễn Hồng Quang

Chức vụ: Trưởng Ban

2 Hoàng Châu Sơn
Ông Hoàng Châu Sơn

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

3 Lê Quang Triều
Ông Lê Quang Triều

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

4 Thiều Việt Dũng
Ông Thiều Việt Dũng

Chức vụ: Phó Trưởng Ban