Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(TG)-Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 124-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng (tại Công văn số 10845-CV/VPTW ngày 29/10/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng) về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020; Ban Tuyên giáo Trung ương đã có Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW, ngày 08/1/2020 về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trọng năm 2020; nay hướng dẫn cụ thể công tác tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  - Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao trời biển và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người; góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa sâu rộng, tương xứng với tầm vóc lịch sử, thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, góp phần tạo nên không khí phấn khởi thi đua và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương, cơ sở.

          II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

  2. Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3. Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

  4. Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đề xuất nội dung và giải pháp mới góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; tuyên truyền việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh".

  5. Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng Việt Nam, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở; chú trọng tới các hoạt động lớn, trọng tâm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc và những nơi có Khu di tích, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

          III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

1. Cấp Trung ương, tập trung tổ chức tốt các hoạt động lớn, trọng tâm

- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm: Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

 - Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Hà Nội (dự kiến tổ chức sáng ngày 18/5/2020):

          + Danh nghĩa tổ chức: Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội.

          + Đọc diễn văn kỷ niệm: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

          + Chủ trì thực hiện: Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện.

- Tổ chức cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 5 điểm cầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Nghệ An, Đồng Tháp (dự kiến tổ chức tối ngày 19/5/2020): Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

- Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (dự kiến tổ chức sáng ngày 08/5/2020): Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Nghệ An thực hiện theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu trên toàn quốc.

- Triển lãm cấp quốc gia với chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta" theo hướng mở rộng không gian trưng bày tới các chi nhánh tại một số tỉnh, thành và khuôn viên một số trường đại học, cao đẳng (dự kiến khai mạc ngày 07/5/2020): Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện.

- Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (dự kiến tổ chức tối ngày 17/5/2020): Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

- Tổ chức Chương trình giao lưu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (dự kiến tổ chức tối ngày 16/5/2020): Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

- Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (dự kiến tổ chức tối ngày 13/5/2020): Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu "Bác Hồ với thiếu nhi - thiếu nhi với Bác Hồ": Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện.

- Xây dựng phim tài liệu kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.

- Xây dựng phim phóng sự tài liệu "Bác Hồ với đồng bào dân tộc" để tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa bằng nhiều thứ tiếng dân tộc: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

          2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học; triển lãm hoặc trưng bày chuyên đề kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các trung tâm văn hóa, bảo tàng, thư viện, Khu di tích, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với những thành tựu đạt được của địa phương trên các lĩnh vực trong 5 năm qua… 

Ngoài ra, trên cơ sở tình hình cụ thể, có thể lựa chọn các hình thức tuyên truyền kỷ niệm khác, như: phát động phong trào thi đua; tổ chức thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh; sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật; tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao và chiếu phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức Lễ dâng hương, báo công với Bác,…

- Các địa phương có kỷ niệm năm tròn ngày Bác Hồ đến thăm và làm việc: ngoài các hoạt động nêu trên, tùy điều kiện có thể tổ chức Lễ kỷ niệm cấp tỉnh, thành phố.

- Những nơi có Khu di tích, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh: tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm.

          3. Các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương tổ chức chính trị - xã hội

- Tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học, triển lãm hoặc trưng bày chuyên đề kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với những thành tựu đạt được của bộ, ngành, đoàn thể trong 5 năm qua…

Ngoài ra, căn cứ điều kiện cụ thể, lựa chọn các hình thức tuyên truyền kỷ niệm phù hợp, như phát động các phong trào thi đua; tổ chức thi tìm hiểu, kể chuyện về Bác Hồ; tổ chức Lễ dâng hương, báo công với Bác; các hoạt động văn hóa - thể thao,... Đồng thời tập trung làm tốt công tác tuyên truyền trên báo, tạp chí, trang thông tin điện tử; các phương tiện cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; biên soạn và phát hành sách, tranh ảnh tuyên truyền.

          4. Các ban, bộ, ngành và các đơn vị trực thuộc Trung ương, các học viện, nhà trường, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài

 - Căn cứ điều kiện cụ thể, lựa chọn các hình thức tuyên truyền kỷ niệm phù hợp, như tọa đàm, hội thảo khoa học, nói chuyện chuyên đề; phát động các phong trào thi đua; tổ chức thi tìm hiểu, kể chuyện về Bác Hồ; tổ chức Lễ dâng hương, báo công với Bác; các hoạt động văn hóa - thể thao... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên báo, tạp chí, trang thông tin điện tử; các phương tiện cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; biên soạn và phát hành sách, tranh ảnh,…

- Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các hoạt động như tọa đàm, hội thảo khoa học, triển lãm, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu... để tuyên truyền cho cán bộ, học sinh, sinh viên và kiều bào ta ở nước ngoài cũng như nhân dân các nước trên thế giới.

Đối với những nơi có nhà lưu niệm, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Xây dựng kế hoạch tổ chức có hiệu quả các hoạt động nêu trong Hướng dẫn; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, tổ chức đảng. Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm chiều sâu, thiết thực; đồng thời quan tâm chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện kỹ thuật để phục vụ cho Hội thảo khoa học cấp quốc gia theo hình thức trực tuyến.

Đề nghị thành ủy Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh ủy Tuyên Quang, Nghệ An, Đồng Tháp chỉ đạo, hỗ trợ tối đa các điều kiện để Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện tốt chương trình cầu truyền hình trực tiếp.

Đối với các tỉnh, thành phố có Khu di tích, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc có kỷ niệm năm tròn ngày giải phóng, ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày Bác Hồ về thăm,… tùy tình hình, lựa chọn thời điểm thích hợp để tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

- Chỉ đạo, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công với nước, khu căn cứ cách mạng hoặc chiến khu xưa, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

- Chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, cụ thể:

          + Đối với các chi bộ Đảng, tổ chức sinh hoạt theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương vào tháng 5/2020.

          + Đối với các cấp chính quyền: Tùy theo tình hình, điều kiện cụ thể triển khai sinh hoạt theo các nội dung trên bằng các hình thức phù hợp, như: tổ chức họp cơ quan, đơn vị.

          + Đối với các tổ chức cơ sở thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: Đưa vào nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội.

          2. Các ban, bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các hoạt động tại khoản 1 mục III của Hướng dẫn, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          3. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền kỷ niệm; xây dựng và ban hành, hướng dẫn và đề cương tuyên truyền; phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm tại mục III của Hướng dẫn.

- Tổ chức Hội nghị báo cáo viên toàn quốc chuyên đề kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vào dịp 19/5/2020.

- Biên tập, đưa nội dung tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vào nội dung thông tin sinh hoạt chi bộ.

- Tham mưu giúp Ban Bí thư chỉ đạo, theo dõi và kiểm tra việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương.  

          4. Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo hướng dẫn tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyền trên băng zôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử; triển lãm, trưng bày chuyên đề; xây dựng và chiếu phim; các chương trình văn hóa - văn nghệ,… vào dịp 19/5/2020 với tinh thần hướng mạnh về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc và những địa phương có Khu di tích, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động được phân công tại khoản 1, mục III của Hướng dẫn.

          5. Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí - xuất bản làm tốt công tác tuyên truyền về sự kiện.

- Thường xuyên chỉ đạo việc theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

          6. Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao

- Chỉ đạo hướng dẫn cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp thiết thực, hiệu quả, như tọa đàm, hội thảo khoa học, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, thi tìm hiểu, kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh…; chú trọng tới những nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng học tập, làm việc và hoạt động cách mạng.

- Chỉ đạo việc biên soạn và cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí nước ngoài tuyên truyền về sự kiện (khi có đề nghị) theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.

          7. Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục - Đào tạo

- Chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng trong giảng viên, sinh viên và học sinh bằng nhiều hình thức như tổ chức sinh hoạt khoa học (hội thảo, tọa đàm)…; chú trọng thảo luận các giải pháp tuyên truyền, giáo dục, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục - đào tạo trong điều kiện hiện nay.

- Phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức rộng rãi các hội thi, kể chuyện về Bác Hồ; biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động dâng hương, tưởng niệm,… tri ân những đóng góp to lớn của Người.

 - Phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm với chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta" trong khuôn viên tại một số trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

    8. Đảng Đoàn Liên hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam chỉ đạo Hội Văn học - Nghệ thuật các tỉnh, thành phố tuyên truyền, vận động văn nghệ sỹ bám sát thực tiễn, sáng tác và quảng bá những tác phẩm văn học - nghệ thuật hay, đẹp, hấp dẫn, bổ ích, để cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          9. Các cơ quan báo chí

- Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó tập trung vào các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về thành tựu của Đảng, đất nước; những điển hình, nhân tố mới trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, nhất là ở các lĩnh vực thường xuyên phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức.

- Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm trao đổi về tư tưởng Hồ Chí Minh; các chương trình văn hóa - nghệ thuật về Đảng, Bác Hồ và đất nước, con người Việt Nam.

- Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam chuẩn bị điều kiện tổ chức tốt việc phát thanh và truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm; Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố tổ chức tiếp sóng.

- Đài Truyền hình Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 5 điểm cầu theo khoản 1, mục III của Hướng dẫn; lồng ghép tuyên truyền cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các chương trình truyền hình được nhiều khán giả theo dõi hiện nay, như: Đường lên đỉnh Olympia, Giai điệu tự hào, Ai là triệu phú,… Tổ chức phát sóng phim tài liệu, phóng sự kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vào dịp kỷ niệm, trong khung giờ phù hợp.

                10. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội

- Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm sự kiện; xây dựng và ban hành hướng dẫn tuyên truyền của địa phương, bộ, ngành, đoàn thể.

- Biên tập, đưa nội dung tuyên truyền về sự kiện vào nội dung Bản tin sinh hoạt chi bộ hoặc Thông tin công tác Tuyên giáo của ngành, đoàn thể, địa phương.

- Vận động, khuyến khích cán bộ tuyên giáo, phóng viên, biên tập viên và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đăng tải, chia sẻ thông tin về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, về tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube, VCnet.vn,…).

* Ghi chú: Tùy theo tình hình phòng chống dịch Covid-19, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có thông báo điều chỉnh các hoạt động lớn, trọng tâm; tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội điều chỉnh lịch và quy mô hoạt động cho phù hợp.

          V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020)!

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam!

 4. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước!

5. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

6. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Tin liên quan