Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin (22/4/1870-22/4/2020)

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin (22/4/1870-22/4/2020)

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn 61-HD/BTGTU ngày 22/4/2020 về việc tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinhV.I.Lê-nin (22/4/1870-22/4/2020).
Theo đó, nội dung tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lê-nin – Lãnh tụ của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vai trò, ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.

Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của cách mạng tháng Mười Nga, của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay, đồng thời tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

File đính kèm

Tin liên quan