Phân công công tác của lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Phân công công tác của lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam,  lãnh đạo Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Ban Quản lý) thống nhất phân công nhiệm vụ như sau: 

1. Đồng chí Lê Vũ Thương: 

Lãnh đạo chung, toàn diện các hoạt động của Ban Quản lý; Chủ tài khoản; Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng. 

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các công tác: Cơ chế chính sách; đối ngoại; kế hoạch; tổ chức bộ máy và cán bộ; chủ trương đầu tư, cấp phép đầu tư; quy hoạch và môi trường. 

2. Đồng chí Hoàng Châu Sơn: 

Giúp Trưởng Ban trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các công tác: Quản lý xây dựng, đất đai; khoa học công nghệ; dân vận chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ và phòng, chống lụt, bão. 

Phối hợp với UBND huyện Thăng Bình, UBND huyện Quế Sơn và các cơ quan liên quan trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư và quản lý hiện trạng trên địa bàn. 

3. Đồng chí Lê Quang Triều: 

Giúp Trưởng Ban trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các công tác: Quản lý hạ tầng công, tài sản công; tài chính; tổng hợp; thi đua, khen thưởng; thanh tra, kiểm tra; khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND tỉnh theo ủy quyền (kể cả xây dựng, đất đai). 

Phối hợp với UBND thành phố Tam Kỳ, UBND huyện Núi Thành và các cơ quan liên quan trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư và quản lý hiện trạng trên địa bàn. 

4. Đồng chí Thiều Việt Dũng: 

Giúp Trưởng Ban trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các công tác: Quản lý Cửa khẩu quốc tế Nam Giang; quản lý thương mại, dịch vụ và lao động; pháp chế; cải cách hành chính; văn hóa, xã hội và các đoàn thể; quản trị văn phòng; phòng cháy, chữa cháy và an ninh, trật tự. 

Phối hợp với UBND huyện Nam Giang và các cơ quan liên quan trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư và quản lý hiện trạng trên địa bàn.

Giúp Trưởng Ban theo dõi, chỉ đạo Cổng thông tin điện tử.

 

Tin liên quan