Biểu mẫu báo cáo

Phụ lục Biểu mẫu báo cáo của Chủ đầu tư hạ tầng KCN và Nhà đầu tư thứ cấp