Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất thành phố Tam Kỳ.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của kỳ quy hoạch sử dụng đất thành phố Tam Kỳ.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn TP Tam Kỳ

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn TP Tam Kỳ

Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 của các huyện, thành phố Tam Kỳ, Thăng Bình, Núi Thành

Kế hoạch thu hồi đất năm 2021 của các huyện, thành phố Tam Kỳ, Thăng Bình, Núi Thành