Tình hình bảo vệ môi trường trên địa bàn KKTM Chu Lai và các KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

1. Tổng quan về các Khu công nghiệp a. Các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai: Ngày 05/6/2003 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 108/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế mở Chu Lai (Khu KTM Chu Lai) và điều chỉnh tại Quyết định 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018, theo đó, tổng diện tích đất Khu kinh tế không thay đổi là 27.040 ha, nhưng ranh giới Khu kinh tế được điều chỉnh gồm 19 xã, phường trải dài trên 2 huyện và 1 thành phố: huyện Núi Thành, Thăng Bình và thành phố Tam Kỳ.