Quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai và Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang

Quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai và Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang