Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023

Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023

Lịch tiếp công dân của Ban Quản lý Khu KTM Chu lai năm 2021

Lịch tiếp công dân của Ban Quản lý Khu KTM Chu lai năm 2021

Lịch tiếp công dân của Ban Quản lý Khu KTM Chu lai

Lịch tiếp công dân của Ban Quản lý Khu KTM Chu lai

Quyết định ban hành Quy định tiếp công dân tại Trụ sở làm việc của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Quyết định ban hành Quy định tiếp công dân tại Trụ sở làm việc của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai