Hệ thống QLCL ISO 9001:2008

Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (gọi tắt HTQLCL) tại các Phòng, đơn vị trực thuộc, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai