• Duy Xuyên với công tác Cải cách hành chính và Chuyển đổi số
  • Tuyên truyền CCHC và CĐS huyện Duy Xuyên
  • Đi tìm đồng đội - MC Thái Tàu

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Thế Đức

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại: 0914.035.524

Email: ducnt6@quangnam.gov.vn