Chiến lược, định hướng, kế hoạch phát triển

Chiến lược, định hướng, kế hoạch phát triển

  • Văn bản 1
  • Văn bản 2
  • Đề Án 1
  • Đề Án 2

Tin liên quan

Spokesperson information

Name: Le Ngoc Tuong

Position: Director

Phone: 0947355595

Email: tuongln@quangnam.gov.vn