Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

UBND TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NGOẠI VỤ

 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /TB-SNgV

        Quảng Nam, ngày 17 tháng 01  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, đáp ứng tốt nhu cầu của các tổ chức, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và cải cách hành chính, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ http://dichvucong.quangnam.gov.vn/ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho phép tổ chức điền và gửi trực tuyến  các mẫu văn bản đến Bộ phận một cửa. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và dịch vụ công được thực hiện trên môi trường mạng. Các tổ chức chỉ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam (Địa chỉ: 159B Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ ) duy nhất 01 lần để nộp các giấy tờ chứng thực và nhận kết quả.

Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là thủ tục hành chính về cho phép tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc và cần được thông tin, hướng dẫn thêm, xin liên hệ số điện thoại: 05103810142 hoặc 05103815822 (Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài ).

          Sở Ngoại vụ trân trọng giới thiệu “Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3“ đến các tổ chức có nhu cầu biết, thực hiện./.

                     

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Cục Ngoại vụ (b/c); trực tuyến

- Sở Nội vụ (b/c);

- Các Sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Các tổ chức (Cổng TTĐT Sở Ngoại vụ);

- GĐ, các PGĐ;           Q.office

- Các đơn vị trực thuộc;

- Cổng TTĐT Sở (đăng tin);

- Lưu: VT, LS,VP.

Tin liên quan

Spokesperson information

Name: Le Ngoc Tuong

Position: Director

Phone: 0947355595

Email: tuongln@quangnam.gov.vn