Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

    Sở Ngoại vụ có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia (sau đây gọi chung là công tác đối ngoại) trên địa bàn tỉnh; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật và thực hiện chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy về chủ trương và tổ chức quản lý công tác đối ngoại đảng tại tỉnh theo quy định của Đảng.

     Tổ chức bộ máy Sở Ngoại vụ gồm có

     Lãnh đạo Sở:

     Giám đốc: Ông Đặng Bá Dự

    Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Thùy Trang

Các phòng chức năng:

1. Văn phòng Sở :

Điện thoại: 0235.3813770

Văn thư: Fax : 0235 3 819729.

Chức năng: Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác tổng hợp, đầu mối điều phối và phối hợp các hoạt động của Sở theo chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; kế hoạch đối ngoại; cải cách hành chính; công nghệ thông tin; thi đua - khen thưởng, kỷ luật, tài chính kế toán; hành chính, quản trị; văn thư, lưu trữ, thủ quỹ; đào tạo bồi dưỡng; lễ tân đối ngoại; tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; thanh tra; pháp chế; bảo vệ bí mật nhà nước; xây dựng cơ quan văn hóa; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; dân vận và một số công tác khác theo phân công của Giám đốc Sở.

Nhiệm vụ:

1.1. Công tác kế hoạch, tổng hợp

Tham mưu xây dựng các chương trình công tác, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn chung phát triển đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ của Sở; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch của Sở.

Thông báo, truyền đạt ý kiến, văn bản, tài liệu chỉ đạo, điều hành của cấp trên đến công chức, người lao động; giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến, văn bản đó.

Tổng hợp, tham mưu các báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở theo quy định. 

Tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của cơ quan Sở. 

Tham mưu tổ chức các cuộc họp giao ban, sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan theo định kỳ. Thực hiện nhiệm vụ thư ký cuộc họp và thông báo kết luận cuộc họp, hội nghị theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở.

1.2. Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ.

Tham mưu quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị của Sở theo quy định của pháp luật.

Tham mưu xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các tổ chức thuộc Sở theo quy định của pháp luật để trình UBND tỉnh quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền.

Tham mưu công tác quy hoạch cán bộ, tuyển dụng, bố trí sắp xếp cán bộ, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, tiếp nhận, điều động, biệt phái, nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm và số lượng người làm việc của Sở.

Tham mưu quản lý hồ sơ của công chức, người lao động. Tham mưu thực hiện các chế độ báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất về công tác cán bộ.

1.3. Công tác cải cách hành chính

Tham mưu và thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số theo mục tiêu và nội dung chương trình của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại; phối hợp với các đơn vị của Bộ Ngoại giao xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về hoạt động đối ngoại địa phương toàn quốc.

Thực hiện kiểm tra cải cách hành chính tại Sở, tham mưu quyết định thành lập đoàn, kết luận kiểm tra theo quy định.

1.4. Công tác công nghệ thông tin (CNTT)

Quản lý mạng máy tính toàn cơ quan.

Tham mưu xây dựng kế hoạch và theo dõi triển khai các ứng dụng CNTT hàng năm của Sở.

Tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung kết cấu mục tin và quản trị cổng thông tin điện tử của Sở; theo dõi, tổ chức triển khai và quản lý các phần mềm ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn, công tác quản lý và điều hành công việc của cơ quan.

1.5. Công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật

Tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện và theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch thi đua; hướng dẫn thực hiện các nội dung về thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề do Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh phát động. Theo dõi, đề xuất, tổng hợp, báo cáo, đánh giá công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật theo quy định. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng Sáng kiến và Hội đồng đánh giá, xếp loại của Sở.

1.6. Công tác tài chính - kế toán và thủ quỹ

Tham mưu và thực hiện việc sử dụng, quản lý kinh phí ngân sách phục vụ hoạt động của cơ quan đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả theo quy định hiện hành của nhà nước.

Thực hiện công tác kế toán tài chính, ngân sách của Sở theo luật định; quản lý thu, chi tài chính theo quy định; công tác thủ quỹ của cơ quan.

Tham mưu lập dự toán ngân sách hàng năm và dự toán ngân sách phát sinh ngoài dự toán tỉnh giao hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt.

Tham mưu phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước hằng năm. Lập báo cáo quyết toán hằng năm để báo cáo UBND tỉnh và các ngành theo quy định.

Theo dõi danh mục tài sản của cơ quan; kiểm kê tài sản và công cụ, dụng cụ của cơ quan.

Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch mua sắm, sửa chữa thay thế trang thiết bị trong cơ quan; bảo trì máy móc, thiết bị văn phòng, công tác kiểm kê tài sản định kỳ.

Tham mưu thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác cho CC, NLĐ theo Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan và các quy định có liên quan.

1.7. Công tác quản trị 

Tổ chức quản trị hệ thống thông tin, liên lạc, mạng nội bộ trong cơ quan, phối hợp phòng Nghiệp vụ đối ngoại cung cấp thông tin, xử lý thông tin kịp thời chính xác phục vụ cho các hoạt động của Sở.

Tham mưu và thực hiện mua sắm, bảo quản, sửa chữa trang thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm, xây dựng cơ bản đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Sở.

1.8. Công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước

Quản lý phát hành văn bản đi, đến.

Quản lý các con dấu của cơ quan theo quy định.

Kiểm tra thể thức văn bản và trình tự ban hành văn bản sau khi được phê duyệt.

Lưu trữ hồ sơ, tài liệu, chỉnh lý và nộp lưu trữ; in ấn, sao lục tài liệu theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở. 

Tham mưu triển khai, theo dõi thực hiện quy định về bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan Sở.

Định kỳ tham mưu báo cáo công tác văn thư - lưu trữ theo quy định.

Thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC. 

1.9.  Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức tỉnh.

Làm đầu mối phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan trong triển khai các chương trình bồi dưỡng về đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức tỉnh.

1.10. Công tác lễ tân đối ngoại

Tham gia xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện văn bản, chủ trương, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác lễ tân đối ngoại; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về lễ tân đối ngoại ở các cơ quan tại tỉnh.

Tham mưu thực hiện công tác lễ tân đối ngoại các sự kiện theo chỉ đạo, đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh hoặc quá cảnh tại tỉnh; chủ trì về lễ tân và hậu cần cho các đoàn của lãnh đạo tỉnh đi thăm, làm việc ở nước ngoài theo sự phân công của lãnh đạo Sở.

Tham mưu, đề xuất quản lý việc sử dụng quà đối ngoại của tỉnh theo quy định.

1.11. Công tác pháp chế

Thẩm định thể thức các văn bản quy phạm pháp luật do Sở tham mưu trước khi trình UBND tỉnh. Tổ chức việc đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản pháp quy của Nhà nước và các văn bản khác khi có yêu cầu. 

Chủ trì, phối hợp với phòng Nghiệp vụ đối ngoại tham mưu dự thảo Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở.

Chủ trì, phối hợp với phòng Nghiệp vụ đối ngoại rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực đối ngoại; tổng hợp, trình lãnh đạo Sở kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp.  

Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ đối ngoại tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực đối ngoại, chủ trì, phối hợp với phòng Nghiệp vụ đối ngoại tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật định kỳ trong đơn vị; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt. 

1.12. Công tác thanh tra

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động liên quan đến lĩnh vực đối ngoại trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm và chủ trì triển khai, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Kiến nghị đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định về xử lý thanh tra.

Tham mưu cho lãnh đạo Sở trong việc phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan liên quan khác để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đối ngoại.

Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định chung của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định. 

Tổng hợp tình hình, tham mưu báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng theo định kỳ hoặc đột xuất.

Tham mưu và tổ chức thực hiện, báo cáo việc kê khai tài sản, thu nhập của công chức hàng năm.

1.13. Công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế

Tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về công tác hội nghị, hội thảo quốc tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh; chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cho ý kiến và phối hợp quản lý đối với hội nghị, hội thảo quốc tế khác đề nghị tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm định nội dung các hội nghị, hội thảo quốc tế do các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp chủ trì tổ chức trình cấp có thẩm quyền theo quy định; quản lý, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thuộc tỉnh thực hiện các quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.

Tham mưu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, đình chỉ việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị cơ quan của người có thẩm quyền khác xem xét đình chỉ việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh hoặc xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm các quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.

Tham mưu báo cáo định kỳ hằng năm cho Bộ Ngoại giao về tình hình tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh.

1.14. Công tác khác

Tham mưu triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn hóa - văn minh công sở, xây dựng cơ quan văn hóa; vì sự tiến bộ của phụ nữ; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phòng chống tội phạm; công tác quân sự, phòng cháy chữa cháy, an toàn - an ninh trật tự.

Tham mưu triển khai công tác dân vận theo mục tiêu và nội dung của các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan theo quy định; công tác kết nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng.

Thực hiện công tác tạp vụ, vệ sinh, đảm bảo cảnh quan, môi trường làm việc tại trụ sở cơ quan; bảo vệ cơ quan; lái xe phục vụ công tác.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

2. Phòng Nghiệp vụ đối ngoại

Điện thoại: 0235 3811920

Chức năng: Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về hợp tác và hội nhập quốc tế; ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; công tác đối ngoại nhân dân; công tác phi chính phủ nước ngoài; ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hoá; tổ chức quản lý đoàn ra, đoàn vào; công tác lãnh sự và bảo hộ công dân; công tác thông tin đối ngoại; biên phiên dịch; công tác biên giới lãnh thổ quốc gia và một số công tác khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Nhiệm vụ

2.1. Công tác hợp tác và hội nhập quốc tế

Tham mưu về công tác hợp tác, hội nhập quốc tế của tỉnh phù hợp với chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình hợp tác và hội nhập quốc tế của tỉnh, các đề án thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị của tỉnh Quảng Nam với các đối tác nước ngoài, báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định.

Là đầu mối tham mưu UBND tỉnh trong trao đổi, hợp tác với Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan lãnh sự danh dự nước ngoài, các cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế liên chính phủ, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các chủ thể có yếu tố nước ngoài khác tại Việt Nam.

2.2. Công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

Tham mưu công tác ký kết và thực hiện các văn bản hợp tác quốc tế khác trên địa bàn tỉnh; thực hiện quản lý nhà nước về ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế tại tỉnh theo quy định của pháp luật về thỏa thuận quốc tế.

Tham mưu xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch ký kết các thỏa thuận quốc tế và triển khai thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận quốc tế đã ký kết; báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về những vấn đề phát sinh trong ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế tại tỉnh.

2.3. Công tác ngoại giao kinh tế

Tham mưu xây dựng và triển khai các chiến lược, đề án, kế hoạch, chương trình hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Làm đầu mối tham mưu UBND tỉnh trong trao đổi, hợp tác với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam trong việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ về xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, phối hợp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức kinh tế của tỉnh ở nước ngoài.

2.4. Công tác ngoại giao văn hóa

Tham mưu xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đó.

Làm đầu mối tham mưu UBND trong trao đổi, hợp tác với Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và các chủ thể có yếu tố nước ngoài khác trong việc triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa tại tỉnh, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa của tỉnh ở nước ngoài.

Phối hợp, tham mưu UBND tỉnh về công tác xây dựng, đệ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận các loại hình danh hiệu văn hóa thế giới cũng như việc bảo tồn và phát huy giá trị của các loại hình danh hiệu này.

2.5. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Chủ trì tổ chức thực hiện chính sách, kế hoạch và chương trình đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ được thuận lợi và đúng quy định trong làm việc, đầu tư kinh doanh, sinh sống và học tập tại tỉnh.

Định kỳ tổng kết, thống kê số lượng người Việt Nam ở nước ngoài của tỉnh, đánh giá và đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định.

Tham mưu công tác thường trực Ban về Người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh.

2.6. Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân

Tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh của người thuộc diện được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Xử lý các vấn đề liên quan đến bảo hộ công dân của tỉnh ở nước ngoài và trong công tác lãnh sự đối với người nước ngoài tại tỉnh.

Là đầu mối tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự tại tỉnh khi được Bộ Ngoại giao ủy quyền; tiếp nhận, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, xác minh và trình Chủ tịch UBND tỉnh xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC).

Phối hợp với Bộ Ngoại giao trong việc tập hợp, tiếp nhận mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh của cơ quan, tổ chức của tỉnh để làm thủ tục chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự.

Là đầu mối trao đổi với cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam để giải quyết các vụ việc lãnh sự thông thường, ít phức tạp tại tỉnh theo ủy quyền của UBND tỉnh trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

Phối hợp với các cơ quan liên quan và Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao tham mưu UBND tỉnh về chủ trương, chính sách về hoạt động di cư ra nước ngoài của công dân tại tỉnh.

Là đầu mối tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đề nghị cấp Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, công hàm đi nước ngoài của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh.

2.7. Công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào

Tham mưu xây dựng và điều chỉnh kế hoạch đoàn ra, đoàn vào của lãnh đạo tỉnh trình cấp có thẩm quyền gửi cho Bộ Ngoại giao tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Thực hiện quản lý nhà nước đối với các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh (đoàn ra) và các đoàn quốc tế đến thăm làm việc tại tỉnh (đoàn vào); làm đầu mối liên hệ với các cơ quan, đơn vị của Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ, hướng dẫn, quản lý các đoàn ra theo quy định; thẩm định các đề án đoàn ra, đoàn vào; theo dõi, thống kê tổng hợp các đoàn ra, đoàn vào thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh.

Tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở và tham mưu kế hoạch đón tiếp các đoàn vào theo phân công của lãnh đạo Sở.

2.8. Công tác thông tin đối ngoại

Làm đầu mối trong trao đổi, hợp tác với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam trong triển khai chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại của tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Cung cấp thông tin của tỉnh cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; phối hợp với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá tỉnh ra nước ngoài.

Thống nhất quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại tỉnh; xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và tham mưu trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh, cung cấp thông tin có định hướng, theo dõi và quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Tham mưu công tác thường trực Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Sở.

2.9. Công tác phi chính phủ nước ngoài

Tham mưu và thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho ý kiến về việc xem xét cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đình chỉ, chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy đăng ký của các tổ chức PCPNN tại Quảng Nam và các hoạt động khác của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về thủ tục và trong việc khảo sát, xây dựng và triển khai các dự án tài trợ theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức và nhân viên làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh; tham mưu báo cáo Bộ Ngoại giao và Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo quy định.

Tham mưu quản lý các hoạt động quan hệ hợp tác và vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại địa phương; xây dựng chương trình, kế hoạch và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Phối hợp thẩm định hồ sơ các khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam, bảo đảm yêu cầu về chính trị đối ngoại.

Tham mưu công tác thường trực Ban Công tác phi chính phủ nước ngoài của tỉnh.

2.10. Công tác biên giới lãnh thổ quốc gia

Tham mưu quản lý nhà nước về công tác biên giới, lãnh thổ, công tác Biển Đông - Hải đảo tại tỉnhtheo quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Ngoại giao và bộ, ngành liên quan.

Theo dõi, tổng hợp và tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Ngoại giao tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới, lãnh thổ quốc gia, các chương trình, đề án khác liên quan đến công tác quản lý biên giới thuộc địa bàn tỉnh.

Tham mưu việc xử lý các vấn đề nảy sinh trên biên giới đất liền, trên biển tại địa phương, báo cáo Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan.

Tham mưu tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia; hướng dẫn, kiểm tra và quản lý các văn bản, tài liệu, bản đồ và hồ sơ về biên giới thuộc phạm vi quản lý của địa phương; kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị của tỉnh về các vấn đề quản lý nhà nước về biên giới lãnh thổ.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu việc xây dựng duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa mốc quốc giới và vật đánh dấu đường biên giới và các biện pháp khác để bảo vệ mốc quốc giới và vật đánh dấu đường biên giới khi cần thiết.

Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về biên phòng, đối ngoại biên phòng.

Nghiên cứu tham mưu xây dựng các đề án về xây dựng phát triển mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa tỉnh Quảng Nam với tỉnh Sê Koong và các tỉnh Nam Lào trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án đó.

Hướng dẫn, giúp các đơn vị, địa phương xây dựng đề án và hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục cho các đơn vị, địa phương của tỉnh thiết lập mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với các đơn vị, địa phương của Lào.

Tham mưu công tác thường trực Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh. 

2.11. Công tác khác

Tham mưu xây dựng dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hằng năm, các chương trình, đề án, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về công tác đối ngoại của UBND tỉnh theo các lĩnh vực đã được phân công. Tham mưu và tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

Là thường trực Tổ biên - phiên dịch của Sở.

Đề xuất và chuẩn bị nội dung phục vụ lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Sở làm việc với các đoàn khách quốc tế hoặc tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế được tổ chức trong và ngoài nước.

Theo dõi và tham mưu quản lý nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân.

Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, đề xuất và triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Tham mưu thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Tin liên quan

Spokesperson information

Name: Le Ngoc Tuong

Position: Director

Phone: 0947355595

Email: tuongln@quangnam.gov.vn