Tìm kiếm

Tìm thấy 11 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của huyện Quế Sơn 2024
2 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 và công tác xây dựng, phân bổ dự toán ngân sách năm 2024 2023
3 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 2023
4 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của huyện Quế Sơn 2022
5 Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 2022
6 Quyết định về việc công bố Công khai dự toán ngân sách năm 2022 2022
7 Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2021 2021
8 Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của huyện Quế Sơn 2020
9 Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của huyện Quế Sơn 2020
10 Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự dự toán ngân sách quý I năm 2020 của huyện Quế Sơn 2020
11 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Quế Sơn 2020