Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Đinh Nguyên Vũ
Ông Đinh Nguyên Vũ

Chức vụ: Bí thư Huyện ủy - CT HĐND huyện

vudn@quangnam.gov.vn
2 Lê Quang Hòa
Ông Lê Quang Hòa

Chức vụ: Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện

hoalq2@quangnam.gov.vn
3 Lê Thị Tám
Bà Lê Thị Tám

Chức vụ: Phó Ban KT-XH HĐND huyện

tamlt1@quangnam.gov.vn
4 Nguyễn Ngọc Mai
Ông Nguyễn Ngọc Mai

Chức vụ: Phó Ban Pháp chế HĐND huyện

mainn@quangnam.gov.vn
5 Võ Đình Trung
Ông Võ Đình Trung

Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

trungvd3@quangnam.gov.vn
6 Phạm Đình Bảy
Ông Phạm Đình Bảy

Chức vụ: Phó CT HĐND huyện

baypd1@quangnam.gov.vn
7 Nguyễn Bi
Ông Nguyễn Bi

Chức vụ: Chánh Văn phòng

bin@quangnam.gov.vn
8 Phạm Nguyên Chương
Ông Phạm Nguyên Chương

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

9 Võ Thị Kim Vân
Bà Võ Thị Kim Vân

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

10 Nguyễn Thị Nguyệt
Bà Nguyễn Thị Nguyệt

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

11 Lê Minh Tuấn
Ông Lê Minh Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

12 Nguyễn Thị Ngọc Loan
Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan

Chức vụ: Chuyên viên

13 Nguyễn Thị Thanh  Lan
Bà Nguyễn Thị Thanh Lan

Chức vụ: Văn thư Văn phòng HĐND&UBND huyện

14 Nguyễn Minh Châu
Ông Nguyễn Minh Châu

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

chauqueson@gmail.com
15 Nguyễn Phước Sơn
Ông Nguyễn Phước Sơn

Chức vụ: Phó BT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

sonnp@quangnam.gov.vn
16 Nguyễn Văn  Thắng
Ông Nguyễn Văn Thắng

Chức vụ: UV BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

tonghopqueson@gmail.com
17 Lý Xuân Phong
Ông Lý Xuân Phong

Chức vụ: Chủ tịch

lyxuanphongqs@gmail.com
18 Phan Thị Thùy Trang
Bà Phan Thị Thùy Trang

Chức vụ: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

thuytrangmtqs@gmail.com
19 Thái Văn Minh
Ông Thái Văn Minh

Chức vụ: Phó Chủ tịch

hongminh1968@gmail.com
20 Đinh Thị Phúc
Bà Đinh Thị Phúc

Chức vụ: UVTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

phucdinhmtqs@gmail.com
21 Đoàn Thị Thạch Thảo
Bà Đoàn Thị Thạch Thảo

Chức vụ: CV UBNTTQVN huyện

mattranqueson@gmail.com
22 Phan Thị Thùy Trang
Bà Phan Thị Thùy Trang

Chức vụ: Kế toán

thuytrangmtqs@gmail.com
23 Nguyễn Thị Ánh  Nguyệt
Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Chức vụ: Chuyên viên

anhnguyet90qnam@gmail.com
24 Ngô Văn Nhanh
Ông Ngô Văn Nhanh

Chức vụ: UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

25 Mai Thị Thúy  Hằng
Bà Mai Thị Thúy Hằng

Chức vụ: HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

phongtuphapqs@gmail.com