Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Văn Trình
Ông Lê Văn Trình

Chức vụ: HUV, Chánh Văn phòng

2 Phạm Nguyên Chương
Ông Phạm Nguyên Chương

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

3 Võ Thị Kim Vân
Bà Võ Thị Kim Vân

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

4 Nguyễn Thị Nguyệt
Bà Nguyễn Thị Nguyệt

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

5 Lê Minh Tuấn
Ông Lê Minh Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

6 Nguyễn Thị Ngọc Loan
Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan

Chức vụ: Chuyên viên

7 Nguyễn Thị Thanh Lan
Bà Nguyễn Thị Thanh Lan

Chức vụ: Văn thư Văn phòng HĐND&UBND huyện

8 Nguyễn Thế Quang
Ông Nguyễn Thế Quang

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Quế Xuân 1

9 Nguyễn Hữu Sơn
Ông Nguyễn Hữu Sơn

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Quế Xuân 2

10 Đồng Phước Thoại
Ông Đồng Phước Thoại

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Quế Phú

11 Võ Văn Quốc Sĩ
Ông Võ Văn Quốc Sĩ

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Hương An

12 Nguyễn Hữu Sơn
Ông Nguyễn Hữu Sơn

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Quế Cường

13 Nguyễn Trường Sang
Ông Nguyễn Trường Sang

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Phú Thọ

14 Phan Duy Thanh
Ông Phan Duy Thanh

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Quế Thuận

15 Nguyễn Minh Sỹ
Ông Nguyễn Minh Sỹ

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Quế Châu

16 Trần Hữu Ninh
Ông Trần Hữu Ninh

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Quế Hiệp

17 Nguyễn Phước Tâm
Ông Nguyễn Phước Tâm

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Quế Minh

18 Nguyễn Văn Được
Ông Nguyễn Văn Được

Chức vụ: Chủ tịch UBND TT Đông Phú

19 Võ Đình Trung
Ông Võ Đình Trung

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Quế Phong

20 Lê Viết Phương
Ông Lê Viết Phương

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Quế An

21 Nguyễn Phước Sơn
Ông Nguyễn Phước Sơn

Chức vụ: Phó BT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

22 Nguyễn Minh Châu
Ông Nguyễn Minh Châu

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

chauqueson@gmail.com
23 Nguyễn Văn Thắng
Ông Nguyễn Văn Thắng

Chức vụ: UV BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện

tonghopqueson@gmail.com
24 Lý Xuân Phong
Ông Lý Xuân Phong

Chức vụ: UV BTVHU, Chủ tịch

lyxuanphongqs@gmail.com
25 Thái Văn Minh
Ông Thái Văn Minh

Chức vụ: Phó Chủ tịch

hongminh1968@gmail.com