TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023 18/09/2023 24/09/2023 Xem chi tiết
2 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 21/8/2023 đến ngày 27/8/2023 21/08/2023 27/08/2023 Xem chi tiết
3 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 31/7/2023 đến ngày 06/8/2023 31/07/2023 06/08/2023 Xem chi tiết
4 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 24/7/2023 đến ngày 20/7/2023 24/07/2023 30/07/2023 Xem chi tiết
5 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 10/7/2023 đến ngày 16/7/2023 10/07/2023 16/07/2023 Xem chi tiết
6 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/7/2023 đến ngày 09/7/2023 02/07/2023 09/07/2023 Xem chi tiết
7 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 26/6/2023 đến ngày 02/7/2023 26/06/2023 02/08/2023 Xem chi tiết
8 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 05/6/2023 đến ngày 11/6/2023 05/06/2023 11/06/2023 Xem chi tiết
9 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 24/4/2023 đến ngày 07/5/2023 24/04/2023 07/05/2023 Xem chi tiết
10 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 03/4/2023 đến ngày 09/4/2023 03/04/2023 09/04/2023 Xem chi tiết
11 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 20/03/2023 đến ngày 26/03/2023 27/03/2023 02/04/2023 Xem chi tiết
12 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 20/03/2023 đến ngày 26/03/2023 20/03/2023 26/03/2023 Xem chi tiết
13 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 06/03/2023 đến ngày 12/03/2023 06/03/2023 12/03/2023 Xem chi tiết
14 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/03/2023 27/02/2023 05/03/2023 Xem chi tiết
15 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023 13/02/2023 19/02/2023 Xem chi tiết
16 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023 06/02/2023 12/02/2023 Xem chi tiết
17 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 27/01/2023 đến ngày 05/02/2023 27/01/2023 05/02/2023 Xem chi tiết
18 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023 09/01/2023 15/01/2023 Xem chi tiết
19 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/01/2023 đến ngày 08/01/2023 02/01/2023 08/01/2023 Xem chi tiết
20 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01/2023 26/12/2022 01/01/2023 Xem chi tiết