TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 10/6/2024 đến ngày 16/6/2024 10/06/2024 16/06/2024 Xem chi tiết
2 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 13/5/2024 đến ngày 19/5/2024 13/05/2024 19/05/2024 Xem chi tiết
3 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024 08/04/2024 14/04/2024 Xem chi tiết
4 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 25/3/2024 đến ngày 31/3/2024 25/03/2024 31/03/2024 Xem chi tiết
5 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/03/2024 25/02/2024 03/03/2024 Xem chi tiết
6 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024 29/01/2024 04/02/2024 Xem chi tiết
7 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024 22/01/2024 28/01/2024 Xem chi tiết
8 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/01/2024 đến ngày 07/01/2024 01/01/2024 07/01/2024 Xem chi tiết
9 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 25/12/2023 đến ngày 31/12/2023 25/12/2023 31/12/2023 Xem chi tiết
10 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023 04/12/2023 10/12/2023 Xem chi tiết
11 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023 23/10/2023 29/10/2023 Xem chi tiết
12 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023 18/09/2023 24/09/2023 Xem chi tiết
13 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 21/8/2023 đến ngày 27/8/2023 21/08/2023 27/08/2023 Xem chi tiết
14 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 31/7/2023 đến ngày 06/8/2023 31/07/2023 06/08/2023 Xem chi tiết
15 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 24/7/2023 đến ngày 20/7/2023 24/07/2023 30/07/2023 Xem chi tiết
16 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 10/7/2023 đến ngày 16/7/2023 10/07/2023 16/07/2023 Xem chi tiết
17 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 02/7/2023 đến ngày 09/7/2023 02/07/2023 09/07/2023 Xem chi tiết
18 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 26/6/2023 đến ngày 02/7/2023 26/06/2023 02/08/2023 Xem chi tiết
19 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 05/6/2023 đến ngày 11/6/2023 05/06/2023 11/06/2023 Xem chi tiết
20 Lịch công tác của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 24/4/2023 đến ngày 07/5/2023 24/04/2023 07/05/2023 Xem chi tiết