Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 33

Sáng ngày 08/8, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 72 đảng viên mới khóa 33. Đồng chí Võ Văn Nhàn – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Lê Nho Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã đến dự....

Sáng ngày 08/8, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 72 đảng viên mới khóa 33. Đồng chí Võ Văn Nhàn – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Lê Nho Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã đến dự.


Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị diễn ra trong 9 ngày, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 9 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta và dân ta; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam; Phát triển Giáo dục – Đào tạo, Khoa học – Công nghệ, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Phấn đấu xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản.