Đảng ủy xã Hương An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện các văn bản, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Sáng ngày 14/6/2017, Đảng ủy phối hợp với Hội CCB xã Hương An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và cung cấp một số thông tin tình hình thời sự trong nước và thế giới đến toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ, các chức danh Trưởng BCTMT, Công an viên, Thôn đội trưởng, Chi hội trưởng: CCB, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Nông dân và cán bộ, hội viên Hội CCB xã.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đại tá Lê Tấn Mỹ - Chủ nhiệm Chính trị Trường Quân sự Quân Khu V triển khai các nội dung của chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ với ba nội dung chính, đó là:

- Quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

- Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

- Thông tin tình hình thời sự trong nước và thế giới, đặc biệt là tình hình biển Đông hiện nay.

        Thông qua việc học tập chuyên đề sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng bộ, chi bộ  trong sạch, vững mạnh theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực đấu tranh chống bệnh thành tích, thiếu tinh thần trách nhiệm, quan liêu, xa rời cơ sở, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tin liên quan