Bồi dưỡng chuyên đề, nghiệp vụ cho cán bộ Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2019

Sáng 11/6/2019, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện Quế Sơn tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng chuyên đề, nghiệp vụ cho cán bộ Thông tin - Truyền thông cơ sở và cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2019.

Trong 03 ngày làm việc, các học viên đã được trang bị 07 chuyên đề gồm: Luật An ninh mạng và việc chọn lọc thông tin để tuyên truyền; Nghiên cứu, thu thập, xử lý thông tin, dư luận xã hội và định hướng tuyên truyền; Tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng; Thông tin thời sự; Bồi dưỡng nghiệp vụ cách viết và hướng dẫn thực hành viết tin, bài; Bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng một chương trình truyền thanh ở Đài truyền thanh cơ sở; Bồi dưỡng công tác quản lý và điều hành Cổng thông tin điện tử, quán triệt tinh thần Nghị định 43/NĐ-CP của Chính phủ.

Lớp bồi dưỡng chuyên đề, nghiệp vụ nhằm giúp cán bộ làm công tác thông tin – truyền thông nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng công tác tuyên truyền, các kỹ năng cơ bản trong quản trị Cổng thông tin điện tử, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đây là cơ hội giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm thực tiễn giữa cán bộ làm công tác thông tin – truyền thông, công tác văn phòng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua đó, xây dựng mối liên kết, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.


Tặng giấy khen cho học viên có thành tích xuất sắc - Ảnh: Nguyễn Chức

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Trần Văn Noa, Ủy viên BTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của công tác Thông tin – Truyền thông cấp cơ sở, đây là lực lượng góp phần phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới người dân trên địa bàn dân cư; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở. Do đó, đề nghị các học viên tập trung nghiên cứu, tiếp thu những kiến thức chuyên môn mới, phục vụ hiệu quả cho công tác thông tin cơ sở tại địa phương. Việc chuyển tải các chuyên đề cẩn đảm bảo thiết thực, hiệu quả; gắn việc bồi dưỡng với việc trang bị những kỹ năng thực tế cho đội ngũ cán bộ thông tin – truyền thông cơ sở; góp phần phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng, Ban Tổ chức lớp học đã cấp Giấy chứng nhận cho 36 học viên tham gia lớp bồi dưỡng và viết bài thu hoạch đạt kết quả; tặng giấy khen cho 03 học viên có thành tích xuất sắc.

Tin liên quan