UBND huyện Quế Sơn ban hành Kê hoạch Cải cách hành chính năm 2020

Ngày 20/01/2020, UBND huyện ban hành Quyết định số 82/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2020.

Mục tiêu Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ, Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 4353/QĐ-UBND ngày 31/12/2019, hoàn thành các nội dung của Chương trình số 09-CTr/HU ngày 15/7/2016 của Huyện ủy Quế Sơn về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) của Tỉnh ủy Quảng Nam về "đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020". Trọng tâm là kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nền hành chính hiện đại và chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng cung cấp dịch hành chính công nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư trên địa bàn huyện, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh xã hội ở địa phương. Cải thiện và nâng cao các chỉ số: Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số sẵn sàn cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin – Truyền thông (ICT Index) của huyện trong giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, yêu cầu người đứng đầu, thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, các xã, thị trấn xác định rõ trách nhiệm trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch của tỉnh, của huyện; chủ động nghiên cứu, sáng tạo, đặt ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, quyết liệt chỉ đạo thực hiện CCHC trên tất cả các lĩnh vực đạt hiệu quả cao nhất; cấp ủy Đảng, chính quyền của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần tập trung xây dựng kế hoạch CCHC năm 2020 của cơ quan, đơn vị theo đúng chức năng nhiệm vụ đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ, chất lượng, có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC năm 2020 theo Kế hoạch đề ra.

Xem Kế hoạch tại đây !

Tin liên quan