Quế Sơn hội nghị đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Chiều 17.9.2021, UBND huyện Quế Sơn hội nghị đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020. Đồng chí Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá, ngay từ đầu năm 2020, UBND huyện Quế Sơn đã ban hành Kế hoạch CCHC, đề ra giải pháp, giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện. Đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các nội dung CCHC năm 2020, thường xuyên đôn đốc cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục tồn tại, hạn chế. Kết quả Chỉ số CCHC huyện Quế Sơn năm 2020 được UBND tỉnh đánh giá đạt 86,71 điểm (tăng 3,68 điểm so với năm 2019), xếp vị thứ 8/18 huyện/thị xã/thành phố (tăng 5 bậc so với năm 2019). Trong đó, điểm đánh giá CCHC đạt 56,84/65 điểm. Điểm điều tra xã hội học 29,87/35 điểm. Với kết quả này, Quế Sơn thuộc nhóm thứ hai, xếp hạng khá của tỉnh, đạt chỉ số cải cách hành chính từ 75% đến dưới 85%.