Điện lực Quế Sơn tăng cường công tác chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Với mục tiêu số hoá, tự động hoá các hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động từng bước hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số theo chủ trương của tập đoàn Điện lực Việt Nam. Thực hiện kế hoạch năm 2021, Điện lực Quế Sơn triẻn khai chuyển đổi số bằng việc số hoá hồ sơ quản lý kỹ thuật và công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng.

Đến tháng 9/2021 đơn vị đã hoàn thành khai thác dữ liệu quản lý kỹ thuật từ chương trình PMIS, là phần mềm được xây dựng trên nền tảng số hoá toàn bộ cơ sở dữ liệu lưới điện theo dạng cây sơ đồ nguyên lý, chi tiết đến từng vị trí, làm cơ sở cho việc cập nhật dữ liệu và liên kết với các chương trình khác thay thế cho các công việc trước đây thực hiện bằng giấy tờ, thủ công có tính chất định kỳ, gây nhiều khó khăn cho công tác lưu trữ và tổng hợp dữ liệu.