Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng CSXH Quế Sơn

Ngày 26 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1990/QĐ-TTg về việc Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH). Cùng với đó, ngày 26/11/2021, Tổng giám đốc NHCSXH đã ban hành văn bản số 10879/NHCS-HD hướng dẫn thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH theo Quyết định 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, giảm 10% lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH do Thủ tướng quy định về lãi suất. Thời gian giảm lãi suất cho vay từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021, áp dụng đối với các khoản còn dư nợ trong khoản thời gian trên, không áp dụng đối với các khoản nợ đang trong thời gian khoanh nợ. Sau ngày 31/12/2021, NHCSXH áp dụng lãi suất cho vay theo các quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.

Ngân hàng CSXH huyện Quế Sơn thực hiện giảm lãi suất đến với các đối tượng vay vốn. Mức giảm lãi suất: 10% lãi suất cho vay, thời gian được giảm lãi suất từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Phương thức giảm lãi suất là NHCSXH xác định số lãi giảm hàng tháng đối với từng khoản nợ vay của khách hàng tại NHCSXH, số tiền giảm lãi tháng 10 và tháng 11 năm 2021 được xác định trong tháng 12/2021, số tiền lãi giảm tháng 12/2021 được thực hiện khi kết thúc ngày 31/12/2021.

NHCSXH thực hiện hoàn trả số tiền lãi giảm cho người vay như sau:  Đối với khách hàng còn dư nợ tại NHCSXH, toàn bộ số lãi giảm được chuyển vào tài khoản khách hàng đã trả trước tiền lãi (RPA) và được giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của tháng kế tiếp.  Đối với khách hàng đã trả hết nợ  hoặc nợ vay được khoanh sau khi giảm lãi, NHCSXH sẽ trả vào tài khoản tiền gửi Tổ viên tổ TK&VV hoặc tiền gửi thanh toán của khách hàng tại NHCSXH và thông báo đến khách hàng. Trường hợp khách hàng đã đóng tài khoản tiền gửi tổ viên tổ TK&VV và không có tài khoản tiền gửi thanh toán thì NHCSXH thông báo và thực hiện chi trả bằng tiền mặt cho khách hàng.   

Sau ngày 31/12/2021, lãi suất cho vay của các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH thực hiện theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.

Tin liên quan