Ngân hàng CSXH huyện Quế Sơn triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2021

Một trong những giải pháp giúp cho công tác tín dụng tại địa phương đạt hiệu quả và an toàn là triển khai thực hiện đối chiếu và phân loại nợ khách hàng.

Ngày 01/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 976/QĐ-TTg về việc phân loại nợ tại NHCSXH, trong đó quy định về việc định kỳ 3 năm/lần hoặc xuất phát từ nhu cầu thực tế, NHCSXH sẽ triển khai thực hiện việc rà soát, phân tích, đánh giá các khoản nợ quá hạn, nợ bị chiếm dụng, nợ trung hạn nhưng không có khả năng thu hồi và có lãi tồn đọng.

Thực hiện Quyết định 976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 19 tháng 11 năm 2021, Tổng Giám đốc NHCSXH ban hành văn bản số  10726/NHCS-QLN về việc triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2021. UBND tỉnh Quảng Nam ban hành văn bản số 163/CV-BĐD ngày 08/12/2021 về việc chỉ đạo công tác đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2021 tại Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Nam, ngày 10 tháng 12 năm 2021 UBND huyện Quế Sơn ban hành Công văn số 1306/UBND-VX về việc chỉ đạo công tác đối chiếu, phân loại  nợ của khách hàng năm 2021 trên địa bàn huyện Quế Sơn. 

Chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện HĐQT huyện, tại UBND cấp xã thành lập Ban chỉ đạo đối chiếu, phân loại nợ do Chủ tịch UBND cấp xã làm Trưởng ban.

Phạm vi đối chiếu, phân loại là 100% dư nợ gốc và nợ lãi phát sinh được tính đến thời điểm 31/12/2021; các khoản dư nợ phát sinh sau thời điểm 31/12/2021 sẽ được đối chiếu, phân loại vào đợt tiếp theo. Việc đối chiếu và phân loại nợ sẽ được tổ chức theo hình thức cuốn chiếu theo xã. Quá trình phân loại nợ bám sát hai nội dung chính là có khả năng trả nợ và không có khả năng trả nợ. Kết thúc phân loại nợ chậm nhất vào ngày 30/04/2021. Tính đến thời điểm 31/12/2021, huyện Quế Sơn có dư nợ 385 tỷ đồng với gần 8.700 khách hàng vay vốn.

Trên cơ sở kế hoạch đối chiếu do NHCSXH huyện xây dựng về thời gian, địa điểm, thành phần tham gia, Ban chỉ đạo đối chiếu phân loại nợ cấp xã phối hợp với các hội, đoàn thể cấp xã tuyên truyền đến tổ viên, hội viên của các tổ tiết kiệm vay vốn để đối chiếu, phân loại nợ theo quy định.

Sau khi đối chiếu dư nợ với khách hàng, Tổ đối chiếu, phân loại nợ thực hiện phân loại nợ của khách hàng, việc phân loại nợ phải đúng với thực tế của hộ vay để đánh giá thực trạng tín dụng chính sách và giúp cho Chủ tịch UBND xã là thành viên Ban đại diện HĐQT cấp huyện nắm được thực trạng nợ đã cho vay, đồng thời có giải pháp xử lý phù hợp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, phòng ngừa và hạn chế rủi ro… tại địa bàn cấp xã trong thời gian tới.

Mô hình vay vốn của hộ vay Lê Thị Hương Lan – thị trấn Đông Phú

Tin liên quan