Điện lực Quế Sơn sau 10 năm trưởng thành và phát triển

Ngày 01/01/2012, Điện lực Quế Sơn được thành lập trên cơ sở chia tách một phần từ Điện lực Thăng Bình và Điện lực Duy Xuyên nhằm đảm bảo cung cấp điện cho 2 huyện Quế Sơn và Nông Sơn. Quá trình xây dựng và phát triển trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, thử thách, trong những năm qua, tập thể CBCNV trong đơn vị luôn nỗ lực, năng động sáng tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Từ những ngày đầu thành lập với 19 CBCNV, tiếp nhận và quản lý 3 trạm biến áp trung gian (35/15kV); 175 km đường dây trung thế (35kV và 15kV), 151 km đường dây hạ thế và 107 TBA phụ tải, cấp điện cho 14.300 khách hàng, hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn, cơ sở vật chất được xây dựng tạm; lưới điện tiếp nhận từ các hợp tác xã đa phần xuống cấp, tỷ lệ tổn thất điện năng cao; địa bàn bị chia cắt bởi nhiều sông suối, hàng năm thường bị ảnh hưởng nặng nề của mưa, bão thượng nguồn sông Thu Bồn; cơ sở vật chất cho CBCNV còn thiếu chưa đáp ứng được yêu cầu. Bên cạnh đó, việc sử dụng điện của khách hàng yêu cầu cao, kinh phí đầu tư xây dựng và cải tạo lưới điện còn hạn chế nên luôn gặp những khó khăn nhất định. 

Ngay sau khi thành lập, được sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương các cấp và Công ty Điện lực Quảng Nam, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV trong đơn vị, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật ngày càng được cải thiện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn trong sản xuất, giữ vững đoàn kết, ổn định trong đơn vị, duy trì quan hệ tốt với khách hàng, hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như sản lượng điện thương phẩm chỉ đạt 28 triệu kWh trong năm 2012, nhưng đến năm 2021 đã đạt 96,72 triệu kWh tăng gấp 3,45 lần; tỷ lệ tổn thất điện năng giảm từ 8,43% năm 2012 còn 6,1% trong năm 2021; doanh thu tiền điện năm 2021 đạt trên 197 tỷ đồng, gấp 5 lần so với những năm đầu thành lập. 

Đến nay, với khối lượng quản lý vận hành 3 TBA trung gian, 278 km đường dây trung thế (22kV và 35kV); 461 km đường dây hạ thế; 252 TBA phụ tải cấp điện cho gần 35.000 khách hàng, lưới điện ngày càng được đầu tư nâng cấp, các dịch vụ khách hàng ngày càng được cải thiện. Một số hoạt động sản xuất kinh doanh đã được số hoá, tự động hoá, ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất lao động, 100% các trạm biến áp được trang bị hệ thống thu thập dữ liệu từ xa, các thiết bị đóng cắt trên lưới điện đều được kết nối SCADA đến trung tâm điều khiển, tỉ lệ công tơ điện tử chiếm tỷ lệ cao, các chương trình hỗ trợ trong công tác kinh doanh – dịch vụ khách hàng luôn được đầu tư, nâng cấp phù hợp với xu thế và tạo được niềm tin với khách hàng sử dụng điện. 

Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể, Chi bộ đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong mọi hoạt động của đơn vị. công tác tuyên truyền vận động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Công đoàn cấp trên.  

Trải qua 10 năm trưởng thành và phát triển, Điện lực Quế Sơn vượt qua những khó khăn thách thức, góp phần vào công cuộc phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của Nhân dân. Trong thời gian đến để đáp ứng nhu cầu CNH – HĐH như hiện nay, với quyết tâm của tập thể CBCNV Điện lực Quế Sơn tiếp tục ra sức phấn đấu, phát huy sức mạnh đoàn kết, khai thác và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực góp phần cùng với Công ty Điện lực Quảng Nam ngày càng phát triển.

Tin liên quan