MẪU VĂN BẢN KÝ SỐ TRÊN HỆ THỐNG QOFFICE

TT

LOẠI VĂN BẢN

HĐND HUYỆN

UBND HUYỆN

PHÒNG BAN

XÃ, THỊ TRẤN

1

BÁO CÁO (Cấp dưới gửi cấp trên)

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

2

BÁO CÁO (Cùng cấp)

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

3

CÔNG VĂN

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

4

CHƯƠNG TRÌNH 

Tải về

Tải về

Tải về

5

GIẤY MỜI 

Tải về

Tải về

Tải về

6

HƯỚNG DẪN 

Tải về

Tải về

Tải về

7

KẾ HOẠCH 

Tải về

Tải về

Tải về

8

QUYẾT ĐỊNH (Quy định gián tiếp)

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

9

QUYẾT ĐỊNH (Quy định trực tiếp)

 

Tải về

Tải về

Tải về

10

TỜ TRÌNH

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

11

THÔNG BÁO

 

Tải về

Tải về

Tải về

12

NGHỊ QUYẾT

Tải về

   

Tin liên quan