Gói tín dụng cho vay thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi đã giúp nhiều hộ gia đình thu nhập thấp trên địa bàn huyện có điều kiện xây dựng nhà ở ổn định cuộc sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Trong thời gian vừa qua Ngân hàng Chính sách Xã hội đã triển khai cho vay các chương trình tín dụng liên quan đến nhà ở như chương trình cho vay nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg; cho vay hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt tại khu vực miền Trung… Điểm khác việc cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 không phải gói tín dụng, mà là một chương trình dài hạn, nguồn vốn không hạn định, hàng năm Chính phủ ưu tiên cân đối ngân sách để bố trí vốn sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện. Chương trình cho vay này còn thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước để đảm bảo các tiêu chí về nhà ở trong an sinh xã hội. Ngân hàng CSXH tin tưởng rằng, trong thời gian tới, chương trình cho vay nhà ở xã hội sẽ trở thành một trong những trụ cột của các chính sách an sinh xã hội, có ý nghĩa rất lớn, tạo điều kiện cho các hộ gia đình thu nhập thấp có cơ hội được tiếp cận vốn vay ưu đãi, xây mới, sửa chữa nhà ở, nâng cao đời sống. Ngay sau khi được cấp trên giao vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã chủ động thực hiện các biện pháp để triển khai hiệu quả chương trình. Ngân hàng phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản, hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về đối tượng, quy trình cho vay để Nhân dân hiểu, tham gia vay vốn tín dụng. 

Nhà ở xã hội theo Nghị định 100 của Chính phủ - Ảnh: NHCSXH

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng dư nợ chương trình cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn huyện đạt trên 35 tỷ đồng, với 118 hộ vay vốn làm nhà ở. Hiệu quả từ nguồn vốn vay ưu đãi này đã giúp cho nhiều hộ gia đình thuộc đối tượng có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật, đối với cán bộ, công chức, viên chức phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật, được vay tối đa 500 triệu đồng và thời gian vay tối đa là 25 năm, lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo từng thời kỳ, hiện tại mức lãi suất cho là 4,8%/năm.

Để giúp người dân trên địa bàn huyện được vay ưu đãi trong thời gian tới Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tập trung rà soát, ưu tiên các đối tượng thu nhập thấp, chú trọng đối tượng công nhân, người lao động chưa có nhà ở, đủ điều kiện vay vốn, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho người có thu nhập thấp, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. 

Tin liên quan