Huyện ủy Quế Sơn hội nghị lần thứ Chín (khóa XXV)

Chiều 14/4/2022, Huyện ủy Quế Sơn hội nghị lần thứ chín (khóa XXV) nhằm đánh giá tình hình công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II và bàn một số nội dung liên quan. Các đồng chí Đinh Nguyên Vũ – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Võ Văn Nhàn – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy cùng chủ trì hội nghị.

Huyện ủy Quế Sơn hội nghị lần thứ 9 (khóa XXV) - Ảnh: Duy Thái

Trong quý I, Huyện ủy Quế Sơn đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả khá tốt. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được chú trọng, hoạt động của Mặt trận và các hội, đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Trong quý, đã kết nạp 12 quần chúng vào đảng, đạt 16% so với chỉ tiêu tỉnh giao; đến nay, toàn đảng bộ huyện có 3.663 đảng viên. Trên lĩnh vực kinh tế, tổng diện tích lúa vụ Đông Xuân năm 2021-2022 là 3.625ha, năng suất và chất lượng lúa tăng cao. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được tập trung thực hiện. Các hoạt động công nghiệp, thương mại dịch vụ tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong quý ước đạt 789,2 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện (đến ngày 30/3/2022) đạt 159,889 tỷ đồng, bằng 25,73% KH.  Chương trình nông thôn mới được đầu tư xây dựng. Các đối tượng chính sách, hộ nghèo được chăm lo chu đáo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Tại hội nghị, Huyện ủy cũng Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 20/01/2017 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 10-CT/HU ngày 30/3/2017 của Huyện ủy (Khóa XXIV) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận độngToàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện; sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình số 18-CTr/HU, ngày 29/8/2017 của Ban Thường vụ Huyện uỷ và Chương trình số 11-CTr/TU, ngày 24/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ V của  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành trung ương về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 05 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 05 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quế Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 (bổ sung). Quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác xây dựng Đảng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Nguyên Vũ – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể rà soát, đánh giá sát đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, xác định những nội dung trọng tâm tập trung trong quý II để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ giải quyết những khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án. Tập trung giải ngân đảm bảo nguồn vốn đã phân bổ. Tăng cường công tác quản lý đất đai. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển các loại hình kinh tế, triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống người dân.

Tin liên quan