Hội nghị trực báo kết quả thực hiện các chương trình MTQG quý I

Chiều ngày 15/4/2022, UBND huyện Hội nghị trực báo kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia quý I, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2022. Đồng chí Nguyễn Minh Châu - Phó chủ tịch UBND huyện, chủ trì hội nghị.

Trong quý I, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của ngành cấp trên, sự tập trung lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện đạt được những kết quả nhất định: Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường có chuyển biến tích cực; tình hình an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; thu nhập và điều kiện sống của người dân trong huyện được cải thiện đáng kể. Tính đến ngày 31/3/2022, số tiêu chí nông thôn mới (NTM) đạt chuẩn trên địa bàn huyện là 178 tiêu chí, bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn là 16,18 tiêu chí; có 12 khu dân cư NTM kiểu mẫu; thực hiện Bộ tiêu chí huyện NTM đạt 2/9 tiêu chí.

Hội nghị trực báo kết quả thực hiện các chương trình MTQG quý I - Ảnh: Lan Anh

Về chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ở địa phương quan tâm chỉ đạo, thực hiện, nhiều chương trình được lồng ghép, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của hộ nghèo.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: việc lập kế hoạch xây dựng xã NTM, xã NTM nâng cao còn gặp nhiều khó khăn như: công tác quản ký đầu tư xây dựng cơ bản, tiến độ giải ngân , lập hồ sơ thanh quyết toán dự án hoàn thành còn chậm so với thời gian quy định; nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, chủ yếu là nguồn vốn đầu tư của TW, tỉnh, còn nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo còn hạn chế…

Tin liên quan