Công an thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an đến tận cơ sở

Nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi để người dân, tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại cơ sở; để đảm bảo “An toàn về an ninh, trật tự” và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Quế Sơn. Công an thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn đã tham mưu UBND thị trấn tổ chức Hội nghị triển khai, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đối số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) của Bộ Công an; Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn về “An toàn về an ninh, trật tự”; Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành “Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho toàn thể các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, bảo vệ dân phố, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn thị trấn Hương An.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh Năm – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Hương An chủ trì Hội nghị yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, bảo vệ dân phố, thủ trưởng các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn thị trấn, chủ công là lực lượng Công an làm tốt tuyên truyền, vận động Nhân dân, cán bộ, đảng viên, công nhân viên, giáo viên, học sinh… hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và thực hiện có hiệu quả Đề án 06, Thông tư số 124/2021/TT-BCA, Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 của Bộ Công an. Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức, cá nhân tổ chức thực hiện tốt các nội dung đề ra. 

Quang cảnh của Hội nghị - Ảnh: TG

Bên cạnh đó, Công an thị trấn Hương An cũng đã phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Công an và Mặt trận thị trấn Hương An ký kết Quy chế phối hợp - Ảnh: TG

Qua đó, các ban, ngành, đoàn thể, Mặt trận, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, bảo vệ dân phố, thủ trưởng các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn thị trấn đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06, Thông tư số 124/2021/TT-BCA, Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 của Bộ Công an, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhận, từ đó triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả trong thời gian đến.

Tin liên quan