Quế Sơn khai giảng lớp bồi dưỡng Quốc phòng An ninh đối tượng 4

Sáng ngày 23/5/2022, Hội đồng giáo dục Quốc phòng an ninh huyện Quế Sơn khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh đối tượng 4 cho 64 học viên là cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, trường học trong huyện.