Quế Sơn giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Nhằm thực hiện đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch chuyển đổi số và đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, ngày 31/5/2022, UBND huyện Quế Sơn ban hành Quyết định số 575/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2022.

Hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến tại Quyết định này được xác định trên tổng số hồ sơ của các thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến, Sở Thông tin và Truyền thông công bố mức độ trực tuyến tại Quyết định số 94/QĐ-STTTT ngày 27/4/2022.

Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giao chỉ tiêu giải quyết trực tuyến cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn được xác định trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn (theo Quyết định số 94/QĐ-STTTT ngày 27/4/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông) có phát sinh trong năm. Giao các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện đạt chỉ tiêu tối thiểu hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được giao thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý, giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ngoài ra, nội dung Quyết định còn yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức các xã, thị trấn đăng ký tài khoản cá nhân trên Cổng dịch vụ công Quảng Nam và Cổng dịch vụ công Quốc gia; 100% cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quảng Nam.

Tin liên quan