Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn tổ chức giám sát kết quả thực hiện dân chủ tại xã Quế Mỹ theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thực hiện chương trình công tác Mặt trận và Kế hoạch giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn năm 2022, ngày 14/6/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thành lập đoàn giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại UBND xã Quế Mỹ.

Ông Lý Xuân Phong - UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì cùng các đồng chí trong Ban Thường trực, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy và các tổ chức chính trị - xã hội huyện. Ở xã có Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các hội, đoàn thể và Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận ở KDC. Nội dung giám sát từ Điều 5 đến Điều 9 của Pháp lệnh. Thời gian giám sát từ tháng 01/2021 - 6/2022.

Giám sát kết quả thực hiện dân chủ tại xã Quế Mỹ theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: TG

Qua kiểm tra, thảo luận, ông Lý Xuân Phong - UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng đoàn giám sát kết luận: Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh 34 tại xã Quế Mỹ luôn được Đảng ủy xã quan tâm; MTTQ và các đoàn thể CT-XH cùng cấp thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy trách nhiệm của mình trong việc thực hiện quy chế dân chủ; thường xuyên cập nhật chế độ chính sách để niêm yết tại trụ sở UBND xã. Những nội dung của Pháp lệnh được Ban chỉ đạo xã quan tâm chỉ đạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Qua đó, những nội dung của Pháp lệnh dân chủ được cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm bắt kịp thời, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy. Đồng thời Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo cán bộ, công chức xã thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh việc cải cách hành chính theo cơ chế một cửa. Chủ tịch UBND xã tiếp công dân hằng tuần, hằng tháng, đột xuất qua đó cơ bản giải quyết các khiếu nại, kiến nghị, phản ảnh của Nhân dân. Việc công khai các chính sách; thu, chi các loại quỹ; dự toán, quyết toán ngân sách năm; tất cả các mức thu phí, lệ phí chứng thực với hình thức niêm yết tại trụ sở UBND xã, nhà sinh hoạt thôn và thông báo đến nhân dân trên toàn địa bàn xã. Những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định được tổ chức đảm bảo dân chủ,…

Tuy nhiên qua giám sát còn một số hạn chế đó là: hồ sơ, biên bản có lưu trữ nhưng không đầy đủ; công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt Pháp lệnh 34 cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân có lúc chưa kịp thời; sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể chưa đồng bộ.

Thời gian tới, ông Lý Xuân Phong đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã Quế Mỹ nghiêm túc tiếp thu và khắc phục những sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện quy chế dân chủ; kịp thời công khai, minh bạch những kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Ủy ban nhân dân xã phối hợp với MTTQ và các đoàn thể CT-XH cùng cấp thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy trách nhiệm của mình trong việc thực hiện quy chế dân chủ. 

Thông qua hoạt động giám sát, đã kịp thời phát hiện những bất cập, khó khăn, vướng mắc tại UBND xã Quế Mỹ trong quá trình tổ chức thực hiện; qua đó MTTQ đề xuất, kiến nghị những giải pháp khắc phục và kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, bất cập của địa phương để việc thực hiện Pháp lệnh số 34 ngày càng hiệu quả hơn. 

Tin liên quan