Quế Sơn phát động đợt thi đua cao điểm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng và đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Nhằm thực hiện đảm bảo chi tiêu tại Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2022, UBND huyện Quế Sơn phát động đợt thi đua cao điểm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng và đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Cổng Dịch vụ công Quảng Nam - Ảnh: TG

Đợt thi đua nhằm tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, tầm quan trọng trong việc sử dụng dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện; tăng cường sự tham gia của người dân, tổ chức thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4 trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đảm bảo 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết thủ tục hành chính đều tham gia; nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong năm 2022 và những năm tiếp theo; đẩy mạnh giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử…

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đợt cao điểm thi đua trong việc tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quảng Nam (tại địa chỉ: https://dichvucong.quangnam.gov.vn và Cổng dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn). Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giải quyết, trả kết quả đúng thời hạn, đạt và vượt chỉ tiêu theo Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND huyện. Đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường mạng với mục tiêu là giải quyết đúng và trước hạn tất cả hồ sơ TTHC trong phần mềm Một của điện tử (https://motcua.quangnam.gov.vn) nhằm cải thiện thứ hạn của huyện trên Bản đồ thể chế của tỉnh.

Kết thúc đợt thi đua, UBND huyện sẽ tổng kết và tuyên dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị có hồ sơ TTHC được giải quyết đúng và trước hạn cao nhất vào dịp tổng kết công tác CCHC và chuyển đổi số năm 2022.

Tin liên quan