Giải ngân kịp thời nguồn vốn vay ưu đãi các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Với tinh thần khẩn trương đưa Nghị quyết số 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, hệ thống Ngân hàng CSXH tại Quảng Nam đã chủ động đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng, giúp đối tượng thụ hưởng nhanh nguồn vốn một cách kịp thời.

Bám sát sự chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quế Sơn đã tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, hội, đoàn thể nhận ủy thác và UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách cho vay ưu đãi để người dân nắm bắt, đăng ký nhu cầu vốn. Các chính sách tín dụng theo Nghị quyết số 11 đã được Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tích cực triển khai ngay sau khi được phân bổ nguồn vốn cho 4 chương trình: cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; cho vay nhà ở xã hội; cho vay giải quyết việc làm; cho vay cơ sở mầm non tư thục. Đồng thời, tổ chức họp bình xét cho vay công khai, dân chủ, đúng đối tượng, ưu tiên nguồn vốn cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 quay về địa phương sản xuất, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. 

Đến nay, đơn vị đã giải ngân hơn 42 tỷ đồng với 1.191 lượt hộ vay. Cụ thể, chương trình cho vay giải quyết việc làm hơn 25 tỷ đồng với 1.004 lượt lao động vay vốn. Chương trình cho vay nhà ở xã hội đạt hơn 17 tỷ đồng với 158 lượt hộ vay. Chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính và các thiết bị phục vụ học trực tuyến là 420 triệu đồng với 26 hộ vay. Chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non tư thục, tiểu học ngoài công lập là 240 triệu đồng với 03 khách hàng vay vốn.

Việc triển khai các chương trình được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo đúng đối tượng; bước đầu, chính sách hỗ trợ đã phát huy hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân.

Tin liên quan