Quế Sơn ban hành kế hoạch truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Ngày 08/9/2022, UBND huyện Quế Sơn ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND về Truyền thông Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn huyện Quế Sơn năm 2022.

Ảnh minh họa - Nguồn ảnh: Internet

Nội dung Kế hoạch nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10. Truyền thông về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; nâng cao ý thức sử dụng các nền tảng số từ gia đình đến nhà trường, xã hội, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng; chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, chuyển đổi số mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.  Tuyên truyền ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với đời sống xã hội, mỗi người dân nói riêng và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước trên tinh thần “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Hoạt động truyền thông phải đảm bảo đổi mới sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức; tận dụng ưu thế của mạng xã hội và phương tiện truyền thông đại chúng để các nội dung tuyên truyền lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng; bám sát với thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo làm cho toàn xã hội hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Tin liên quan