Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2023

Để thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý đơn thư theo đúng Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Sơn ban hành Thông báo số 341-TB/HU, ngày 26/12/2022 lịch tiếp công dân định kỳ hằng tháng trong năm 2023, cụ thể như sau:

          - Tháng 01: Tổ chức tiếp công dân ngày 16/01/2023 (thứ Hai) 

          - Tháng 02: Tổ chức tiếp công dân ngày 15/02/2023 (thứ Tư). 

          - Tháng 3: Tổ chức tiếp công dân ngày 15/3/2023 (thứ Tư).

          - Tháng 4: Tổ chức tiếp công dân ngày 14/4/2023 (thứ Sáu).

          - Tháng 5: Tổ chức tiếp công dân ngày 15/5/2023 (thứ Hai).

          - Tháng 6: Tổ chức tiếp công dân ngày 15/6/2023 (thứ  Năm).

          - Tháng 7: Tổ chức tiếp công dân ngày 14/7/2023 (thứ Ba).

          - Tháng 8: Tổ chức tiếp công dân ngày 15/8/2023 (thứ Ba).

          - Tháng 9: Tổ chức tiếp công dân ngày 15/9/2023 (thứ Sáu).

          - Tháng 10: Tổ chức tiếp công dân ngày 16/10/2023 (thứ Hai).

          - Tháng 11: Tổ chức tiếp công dân ngày 15/11/2023 (thứ Tư).

          - Tháng 12: Tổ chức tiếp công dân ngày 15/12/2023 (thứ Sáu).

  + Địa điểm tiếp công dân: Phòng họp số 01, cơ quan Huyện ủy Quế Sơn (Số 04, Tôn Đức Thắng, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam). 

Để thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ, Thường trực Huyện ủy giao cho Văn phòng Huyện ủy phối hợp với Ban tiếp công dân huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo thời gian lịch tiếp công dân, lực lượng bảo vệ, các điều kiện phục vụ tiếp công dân theo quy định.

Tin liên quan