UBND huyện Quế Sơn tổng kết công tác tư pháp - phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022

Chiều ngày 01/02/2023, UBND huyện Quế Sơn hội nghị tổng kết công tác tư pháp; công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Văn Thắng – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Đến dự có ông Bùi Xuân Hiếu – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Nam.

UBND huyện hội nghị tổng kết công tác tư pháp - phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 - Ảnh: Duy Thái

Năm 2022, công tác tư pháp đã đạt những kết quả nhất định. Phòng Tư pháp huyện đã kịp thời tham mưu UBND huyện ban hành các kế hoạch, chương trình trọng tâm; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức triển khai công tác tư pháp. Thực hiện tốt công tác thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đạt yêu cầu đề ra. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường với nhiều hình thức phong phú như tuyên truyền miệng, qua hệ thống truyền thanh của huyện, các cuộc thi trực tuyến, cấp phát tờ gấp pháp luật. Hoạt động hòa giải ở cơ sở phát huy được hiệu quả. Công tác hộ tịch, chứng thực, quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, trợ giúp pháp lý được thực hiện đúng quy định.