UBND huyện Quế Sơn tổng kết công tác tư pháp - phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022

Chiều ngày 01/02/2023, UBND huyện Quế Sơn hội nghị tổng kết công tác tư pháp; công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Văn Thắng – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Đến dự có ông Bùi Xuân Hiếu – Phó Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Nam.

UBND huyện hội nghị tổng kết công tác tư pháp - phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 - Ảnh: Duy Thái

Năm 2022, công tác tư pháp đã đạt những kết quả nhất định. Phòng Tư pháp huyện đã kịp thời tham mưu UBND huyện ban hành các kế hoạch, chương trình trọng tâm; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức triển khai công tác tư pháp. Thực hiện tốt công tác thẩm định, góp ý, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đạt yêu cầu đề ra. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường với nhiều hình thức phong phú như tuyên truyền miệng, qua hệ thống truyền thanh của huyện, các cuộc thi trực tuyến, cấp phát tờ gấp pháp luật. Hoạt động hòa giải ở cơ sở phát huy được hiệu quả. Công tác hộ tịch, chứng thực, quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, trợ giúp pháp lý được thực hiện đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Thắng – UVBTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị - Ảnh: Duy Thái

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Thắng – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị ngành tư pháp và các địa phương tiếp tục tham mưu, chủ động bố trí cán bộ tư pháp – hộ tịch đúng quy định, đảm bảo tính ổn định, lâu dài, đáp ứng chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ tốt nhất yêu cầu của nhân dân. Thực hiện tốt hơn nữa công tác tác tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người dân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, đa dạng hình thức thông tin tuyên truyền nhằm tăng khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác tư pháp. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2023.