Cán bộ Hội viên CCB xã Quế Long tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Xây dựng nông thôn mới, Khu dân cư nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm mục đích tạo sự thay đổi một cách căn bản về đời sống kinh tế - xã hội khu vực nông thôn theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước ở khu vực nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước phát triển gắn nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, theo quy hoạch, xã hội dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái đảm bảo; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng XHCN.

Tọa đàm bàn giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng NTM  - Ảnh: TG

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đặc biệt là Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và  cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Sau Đại hội đại biểu Hội CCB xã Quế Long lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027 BCH Hội CCB xã Quế Long triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại Hội. Để thực hiện thành công mục tiêu và những giải pháp cơ bản đươc triển khai. Do đó công tác phối hợp chặc chẻ giữa các tổ chức chính trị, chính trị xã hội là một vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức nói chung, cán bộ, hội viên CCB nói riêng phải có sự nhận thức đồng thuận và hành động trong cộng đồng xã hội từ xã đến các thôn thực hiện thường xuyên, liên tục có chiều rộng lẫn chiều sâu nhằm tạo cho Hội viên CCB và Nhân dân phát huy tốt tinh thần trách nhiệm thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước với vai trò chủ thể của người dân về xây dựng NTM, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu để mang lại hiện hiệu quả cao. 

Thời gian qua, Hội CCB xã Quế Long tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Bên cạnh những giải pháp căn cơ được chính quyền từ xã đến thôn triển khai thực hiện đúng định hướng, đa dạng, phong phú về hình thức, chú trọng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn bám sát tình hình thực tế của địa phương, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng toàn dân để yêu cầu cấp thiết bằng nhiều giải pháp, huy động nhiều nguồn lực. Đặc biệt trong công tác vận động cán bộ Hội viên CCB và Nhân dân phát huy sức mạnh của các loại hình, mô hình, làm kinh tế giỏi hiệu quả, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Công tác dền ơn đáp nghĩa được quan tâm. Từ đó khẳng định rằng công tác tuyên truyền phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đã tạo sức lan toả rộng khắp được người dân hưởng ứng tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng cơ sở vật chất bám sát vào cơ chế đầu tư ưu đãi của Nhà nước và phát huy thế mạnh của địa phương quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và xem đây là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục quyết định thành công, Qua đó tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng niềm tin trong Nhân dân. đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của Chính quyền trong việc quản lý, điều hành xây dựng nông thôn mới, nhất là việc tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội; văn hóa, giáo dục, Quốc phòng - An ninh. Do đó Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đã bình xét những gương tiêu biểu hội viên CCB để động viên biểu dương  Khen thưởng kịp thời trong năm qua.

Mặt khác, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả trong quá trình thực hiện. Đây là vấn đề gắn với việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn và phải được người dân đồng lòng tham gia thực hiện nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020- 2025. Bên cạnh đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền về việc chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa, tiến tới sản xuất nông sản sạch và bảo vệ, cải thiện môi trường, duy trì, bảo tồn những giá trị, sắc thái văn hóa truyền thống của địa phương. Đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện, qua đó phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân tiêu biểu, những cách là hay sáng tạo, trong phong trao CCB gương mẫu       

Với những kết quả đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thời gian qua cán bộ hội viên CCB xã Quế long cần phát huy hơn nữa trong thời gian tới tiếp tục khắc phục những khó khăn vướng mắc; huy động tối đa nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp đại đoàn kết toàn dân, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần thực thắng lợi mục tiêu xây dựng xã Quế Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023.

Tin liên quan