Văn phòng Huyện uỷ Quế Sơn phát động thi đua năm 2023

Nhằm tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua trong hệ thống văn phòng cấp ủy từ huyện đến cơ sở, góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2023, sáng ngày 28/02/2023, Văn phòng Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống văn phòng cấp ủy năm 2023 gắn với chủ đề công tác năm 2023 của Huyện uỷ “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính và chuyển đổi số; đẩy mạnh xây dựng huyện nông thôn mới ”.

Văn phòng Huyện uỷ Quế Sơn phát động thi đua năm 2023 - Ảnh: Huy Tú

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Bí thư (Phó Bí thư), cán bộ công chức phụ trách công tác Văn phòng các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ và toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ. Tại Hội nghị, đồng chí Lê Công Phu - Huyện uỷ viên, Chánh Văn phòng Huyện uỷ đề nghị Văn phòng các chi, đảng bộ bám sát Nghị quyết, chương trình công tác năm 2023 của chi, đảng bộ để tham mưu, phục vụ, trong đó chú ý thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tham mưu, phục vụ tốt hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban Thường vụ và Thường trực cấp ủy. Rà soát, điều chỉnh Quy chế làm việc của Chi, đảng bộ theo quy định hiện hành; tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện uỷ...

2. Thường xuyên nắm bắt thông tin, tình hình và kịp thời tham mưu, đề xuất cho cấp uỷ; Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo giải quyết những vấn đề đột xuất phát sinh. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp. Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất cho cấp ủy cấp trên nắm tình hình, theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực sát đúng với tình hình tại địa phương, đơn vị.

3. Chuẩn bị nội dung các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy kịp thời, đảm bảo chất lượng. Thực hiện tốt các quy định tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đôn đốc các cơ quan, ban, ngành liên quan giải quyết kịp thời các vụ việc, không để phát sinh điểm nóng, đơn khiếu nại kéo dài, vượt cấp trên địa bàn.

4. Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của văn phòng cấp ủy; thực hiện tốt việc bảo quản và nâng cao hiệu quả sử dụng các phương tiện, cơ sở vật chất đã được đầu tư, trang bị. Triển khai, thực hiện có hiệu quả hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp, ứng dụng chữ ký số…

5. Nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ tạo điều kiện thuận lợi trong việc khai thác và nghiên cứu tài liệu. Theo dõi, xử lý các văn bản đến, phát hành các văn bản đi đúng địa chỉ, đúng đối tượng và thời gian quy định; phối hợp thực hiện tốt việc gửi, nhận văn bản qua hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp. Chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số. 

6. Quản lý, điều hành và sử dụng tài chính đảng theo đúng kế hoạch và dự toán giao năm 2023; thực hiện tốt Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28/12/2010 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về chế độ đảng phí và Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư về ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng.

7. Thi đua đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa hoạt động văn phòng cấp ủy, nhất là trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của cấp ủy, thường trực, thường vụ cấp ủy. Văn phòng cấp ủy phải gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đi đầu trong xây dựng cơ quan văn hóa; thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính. Mỗi công chức trong hệ thống văn phòng cấp ủy phải là tấm gương sáng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cao với công việc; thái độ, phong cách công tác, phục vụ chuẩn mực; không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm 2023 là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, do vậy nhiệm vụ chính trị của hệ thống văn phòng cấp ủy trong năm 2023 rất quan trọng; trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song Văn phòng Huyện ủy tin tưởng rằng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy và với tinh thần đoàn kết, năng động, trách nhiệm, mỗi cán bộ văn phòng cấp ủy sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, thi đua đạt thành tích cao nhất.

 

Tin liên quan