Quế Sơn khai giảng lớp bồi dưỡng quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4

Sáng ngày 20/6/2023, Hội đồng giáo dục Quốc phòng, an ninh huyện Quế Sơn phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh đối tượng 4 cho 53 học viên là cán bộ, chuyên viên các ban, ngành, đoàn thể huyện, đại biểu hội đồng nhân dân xã, thị trấn và giáo viên các trường từ mầm non đến trung học phổ thông trong huyện.

Lớp học diễn ra trong 4 ngày học tập, các học viên được nghiên cứu 9 chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh; về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam và một số nội dung khác. 

Sau khi nghiên cứu các chuyên đề, học viên sẽ được viết bài thu hoạch. Những học viên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học, bài viết xuất sắc được khen thưởng theo quy định.