Đông Phú tổ chức Hội nghị Triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Chiều ngày 14/9/2023, tại Hội trường UBND thị trấn Đông Phú, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn Đông Phú tổ chức Hội nghị Triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 18/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh và triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày 11/4/2023 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị Triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 - Ảnh: TG

Tham dự hội nghị có các vị Uỷ viên UBMT; Ban Thanh tra Nhân dân; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thị trấn; Bí thư Chi bộ; Trưởng Ban công mặt trận 06 TDP. Bà Lưu Thị Mỹ Bình – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn Đông Phú chủ trì Hội nghị.

Thông qua Hội nghị các cán bộ làm công tác Mặt trận cơ sở cập nhật, nắm vững được những kiến thức liên quan đến công tác Mặt trận; các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác Mặt trận. Xác định công tác giám sát, phản biện xã hội là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, một giải pháp căn bản để thực hiện hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Qua đó, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn mới hiện nay. 

Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng bộ tỉnh và hệ thống chính trị tinh gọn, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, bảo vệ tốt môi trường sinh thái; tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập của địa phương. 

Tin liên quan